Demokrati och delaktighet

  • Införa ett webbdiarium på kommunens hemsida.
  • Införa en E-tjänstportal
  • Inrätta ett medborgarkontor.
  • Anordna ett årligt ”Öppet hus” där kungsörare bjuds in för att lära mer om kommunens verksamheter och träffa politiker.

sol-has-bg sol-light-text

Demokrati och delaktighet

Demokratin är grundbulten i samhället. Men för att den ska fungera behövs delaktighet. Centerpartiet driver på och vill utveckla möjligheterna för Kungsörs invånare att vara delaktiga i utvecklingen av hela kommunen.

Under 2018 påbörjas, efter förslag från Centerpartiet, ett försök med politikerkafé där de politiska partierna bjuder in till dialog. Vi hoppas att detta ska falla väl ut. Men för att lyckas med delaktighet gäller det att vara där medborgarna finns. Fler mötesplatser behövs, såväl fysiska som digitala, för att krympa avståndet mellan politiker och medborgare.

En annan viktig del för att utveckla demokratin och bjuda in till delaktighet är insyn och öppenhet. Det måste bli lättare att ta del om vad kommunen gör, vem man kan kontakta och vilka beslut som fattas. På samma sätt ska det vara lätt att ta del av kommunens service och tjänster och uträtta sina ärenden digitalt.

Digitaliseringens möjligheter måste tas tillvara. Det handlar både om att tillgängliggöra kommunens service och tjänster via webben men också ett aktivt arbete med utbyggnaden av fiber i hela kommunen. Kommunens hemsida är här en central del men det krävs också att kommunens organisation blir mer närvarande och närmare kungsörarna.

Centerpartiet vill se en mer öppen kommun med ett medborgarkontor för kontakter och ärenden till kommunen. Ett medborgarkontor skulle kunna vara beläget i bibliotekets lokaler och kunna ha ett servicekontor i Valskog.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.