Infrastruktur och byggande

  • Planlägga fler områden för en variation av bostäder, villor, småhus, flerfamiljshus och trygghetsboenden.
  • Knyta samman gång- och cykelvägnätet.
  • Bevara produktiv jordbruksmark.
  • Att bussen ska fortsätta trafikera centrum.
  • Planera för fler trähus.
  • Införa klimatdifferentierad bygglovstaxa.

sol-has-bg sol-light-text

Hållbar samhällsplanering

Kungsör växer och fler väljer att bosätta sig i kommunen. Det är mycket glädjande samtidigt som det innebär en positiv utmaning att utveckla en attraktiv boendekommunen som kan möta upp med fler bostäder för olika boendegenerationer, ett attraktivt centrum, bra kommunikationer och en fin boendemiljö.

Ett växande Kungsör kräver också att vi tar hänsyn till den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen av hållbar utveckling när vi fattar beslut om hur kommunen ska utvecklas.

Utvecklingen av Skillingeområdet, Runnabäcken och Borgvik har tagit fart med en variation av småhus, villor och flerfamiljshus. Fler områden diskuteras och vi ser positivt på den utvecklingen. Andra möjliga områden för planläggning är hamnområdet men fler områden bör pekas ut. Viktigt att fler aktörer bjuds in och att vi planerar för ett långsiktigt miljöanpassat byggande som underlättar en miljövänlig vardag. För att minska miljöpåverkan vill vi att kommunen planerar för fler hus i trä. Bygglovstaxor behöver även ses över för att premiera miljöanpassat bostadsbyggande.

Centerpartiet vill även se att hela kommunen växer. Det behöver bli enklare att bygga även på landsbygden. För den som vill sälja mark för bostadsbyggande ska kommunen vara ett självklart stöd. Valskog har möjligheter att växa och fler typer av boenden behöver planeras även där för att möjliggöra en generationsväxling så att fler äldre kan bo kvar i Valskog fast man säljer villan.

Det finns samtidigt ett behov av att möta upp med verksamhetsmark och lokaler för etablerade och nya företag på orten. Här behövs en långsiktig plan. Vår grundprincip är att Kungsör ska bevara produktiv jordbruksmark och markområden med hög biologisk mångfald. Vi vill istället hitta andra lösningar.

Kungsör är i första hand en boendekommun och många kungsörare pendlar till jobb och skola varje dag. Det kräver bra kommunikationer. Inställda och försenade tåg, försämringar i busstrafik hör dock till många pendlares vardag. Här måste kommunen vara mer aktiv och driva på för bättre kommunikationer, punktlighet och turtäthet och självklart ska bussen trafikera centrum.

En attraktiv boendekommun förutsätter att det finns ett attraktivt centrum och tillgång till närservice. Centrumutvecklingen fortsätter i nästa etapp och vi vill då utveckla en centrumpark.

Att gå och cykla är både miljövänligt och hälsosamt och därför ska kommunen satsa på att bygga ut gång- och cykelvägnätet. Befintligt nät har stora brister. En gång- och cykelstrategi behöver tas fram och resurser avsätts för åtgärder. I ett första skede bör Skillingeområdet och Jägaråsen förses med gång- och cykelvägar.

Kungsör har fina parker och grönområden som måste värnas och skötas på ett bra sätt. Vi skulle gärna se plantering av fruktträd och bärbuskar samt ängar i den offentliga miljön.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.