Hållbart miljöarbete

Centerpartiet i Kungsör vill

  • Bevara och utveckla den biologiska mångfalden.
  • Att Kungsör ska bli fossilfri kommun.
  • Kungsörs båthamnar och badplatser certifieras med blå flagg.
  • Att Kungsör ska vara en giftfri kommun.
  • Anvisa mark för klimatsmarta investeringar, ex mark för sol-elproduktion, tankställen med förnybara drivmedel
  • Utveckla hushållsnära sopsortering i samarbete med kommunerna i Vafab

sol-has-bg sol-light-text

Ett hållbart miljöarbete

Som EKO-kommun har den biologiska mångfalden länge haft ett stort fokus i kommunens miljöarbete och kommunen har ett stort ansvar att förvalta och utveckla dessa miljöer.

Kommunens hagmarkssystem och sjömiljöer behöver särskilt förvaltas. Biologisk mångfald förutsätter ett ekosystem i balans och motverkande av invasiva arter. Bekämpningen av sjögullet i Mälaren och Arbogaån måste intensifieras för att ge effekt. Även grönytor i tätbebyggda områden är viktiga för vår närmiljö. Genomförandet av den grönstrukturplan som antagits under förra mandatperioden är viktig för att utveckla den gröna miljön i hela kommunen. Men som EKO-kommun behöver fler miljöfrågor få större fokus i kommunens samtliga verksamheter.

Det finns idag en mängd gifter och kemikalier runt omkring oss och som påverkar oss på såväl kända som okända sätt. Att Kungsörs kommun ska vara en giftfri kommun är för Centerpartiet en självklarhet. Centerpartiet har fått igenom förändringar gällande förbud mot produkter innehållande mikroplaster. Sedan tidigare finns en handlingsplan för giftfria förskolor i kommunen. Dessa arbeten behöver samlas och utvecklas för att nå målet om en giftfri kommun.

Ett hållbart miljöarbete är ett miljöarbete som gör skillnad i människors vardag – det ska vara enkelt att göra rätt och sortera sitt avfall. Sopbergen vid insamlingsplatser runt om i kommunen måste åtgärdas. Det bästa vore om sopsortering kunde göras direkt i hemmet. Centerpartiet vill därför att Kungsörs kommun driver på i länets samarbeten kring avfall och gör optisk sopsortering möjlig. Med optisk sopsortering kan vi minska antalet transporter och göra det enkelt för alla att sopsortera i sitt hem.

Transporter står för en stor del av dagens miljöskadliga utsläpp. Men transporter är också en oumbärlig del av vår vardag. Ny teknik och smarta lösningar kan självklart minska en del transporter, men inte alla. Bilen är därför nödvändig för hela samhället. Centerpartiet vill att det ska bli enklare att välja en miljövänlig bil och vill därför se skattelättnader för detta. För att nya fossilfria drivmedel ska bli attraktiva att välja krävs också en infrastruktur som möjliggör utfasningen av fossila bränslen. Centerpartiet ser att det inom kommunen behövs fler tankställen med fossilfria drivmedel. Centerpartiet vill att kommunen agerar genom att underlätta för nya etableringar men också genom att ställa om den egna fordonsparken till en fossiloberoende fordonsflotta. Laddplaster finns och tankställe för HVO finns, men mer behövs såsom vätgas och biogas.

Kungsörs kommun är en stor fastighetsägare genom sitt teknikbolag. Som fastighetsägare finns flera åtgärder att vidta för att minska behovet av energi. För att hitta de bästa och mest effektiva klimatinvesteringarna behövs gröna nyckeltal för kommunen. Centerpartiet vill se fler tak med solceller, fler trähus för att ställa om kommunens energibehov.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.