Skola och barnomsorg

  • Öka antalet behöriga förskollärare.
  • Miljöcertifiera Kungsörs förskolor och skolor.
  • Ha nolltolerans mot mobbing.
  • Jämställdhet ska prioriteras.
  • Införa sovmorgon med pulsträning i skolan.

sol-has-bg sol-light-text

Barn och utbildning

Kungsörs förskolor och skolor ska ha en god och trivsam lärmiljö som stimulerar studie- och arbetsro, lärandet och arbetsglädje under hela skoldagen. I Kungsör ska det vara roligt, och inspirerande att studera och arbeta.

Förskola och skola

Förskolan i Kungsör lägger grunden för ett långsiktigt lärande och erbjuder en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och rusta alla barn för skolåren. Barngruppernas storlek anpassas utifrån barns ålder med färre barn per pedagog i de lägre åldrarna. Försök görs med 5–års grupper.

I Kungsör ska alla elever få kunskaper för att kunna nå målen i alla ämnen. Ingen lämnar grundskolan utan behörighet. Målet är 100 procent godkända elever. Alla ges dessutom möjlighet att sträva efter högre betyg än godkänt och därmed högre meritvärden.

Förskolan och skolan är en viktig arena för integration. Barn och unga behöver tidigt lära sig språket och ges bättre förutsättningar att klara kunskapskraven i skolan. Alla barn som har kommit till Sverige ska känna att dom har en plats i det här landet.

Föräldrar ska vara delaktiga i barn och elevers lärande och samarbetet mellan förskola, skola och familjer stärks. Det i sin tur bidrar till en öppen förskola och skola där alla barn och elever aktivt ges möjlighet att vara med och påverka.

Antalet barn och elever växer kraftigt i Kungsörs förskolor och skolor. Det innebär en positiv utmaning att svara upp med fler platser och mer personal. Nya förskolor behöver etableras och skollokalerna behöver anpassas så att det svarar upp mot framtida behov. En större valfrihet kring barnomsorgen är välkommen, där såväl fler former som olika inriktningar kan skapa ett större utbud av barnomsorg i hela Kungsör.

Nolltolerans gäller mot kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier. Barn, elever och pedagoger ska känna sig trygga. Förskolan och skolan arbetar förebyggande och aktivt med åtgärder.

Forskning visar att barn och unga mår allt sämre och stress och psykisk ohälsa både hos pojkar och flickor har ökat kraftigt de senaste åren. Barn och unga rör sig mindre och äter sämre. Förebyggande arbete prioriteras för att alla ska må bra, kroppsligt, mentalt och socialt. Barn och elever erbjuds en god elevvård och samarbetet mellan skola, elevvård och föräldrar stärks.

Ökad fysisk aktivitet är också en viktig komponent som såväl kan öka välmåendet som elevers prestationer och inlärning. Genom att införa senarelagd skolstart på morgonen innehållande så kallad pulsträning får alla elever en piggare start på skoldagen.

Barn och ungdomar behöver göras mer delaktiga i hållbarhetsarbete. Vi vill därför att samtliga förskolor och skolor miljöcertifieras enligt konceptet grön flagg.

Vuxenutbildning

Kungsör erbjuder en kommunal vuxenutbildning som stödjer vuxna i sitt lärande och ställning i arbets- och samhällslivet. Arbetsmarknaden är i ständig rörelse vilket kräver utveckling av individers kompetens. Precis som studier vid universitet ska vuxenutbildningen erbjudas på distans. Vuxenutbildning via distans kan göras i egen regi eller med avtal med andra utbildare. Vuxenutbildningen måste vara bättre på att vara tillgänglig för den som vill skola om sig, där är distansverksamheten väldigt viktig.

Svenskundervisning för nyanlända utvecklas och en heltidsmodell införs så att språkstudier kombineras med praktik. Språkpraktikplatser tas fram i samarbete med det lokala näringslivet och kan därefter också knytas ihop med en stärkt kompetensförsörjning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.