Sala
Centerpartiet lokalt

Kommunalt handlingsprogram

Sommaren 2014 fastställdes Centerpartiets kommunala handlingsprogram för den kommande valperioden, dvs 2014 - 2018. Det var dessa punkter som vi gick till val på.

Här nedan kan du läsa vårt kommunala handlingsprogram för Centerpartiet i Sala kommun. En del punkter har vi genomfört, annat återstår att genomföra under de kommande åren:  

Närodlad politik ger växtkraft i hela kommunen!

Närodlad politik!
Vi tror att beslut blir bättre, ju närmare människor de tas. Vi tror också att människor vill bestämma mer själva och påverka sin vardag. Det kallar vi närodlad politik.
Det är så vi vill bedriva vårt politiska arbete i Sala kommun.

Vi vill att du ska få bestämma själv vilken barnomsorg som passar bäst för din familj. Vi vill att du ska få bestämma vilken skola dina barn ska gå i. Vi vill att du ska få bestämma vilken vårdcentral du vill använda. Hur och var du ska bo som ung eller äldre. Var du vill driva ditt företag. Vilka kultur- och fritidsaktiviteter du vill ägna dig åt. Kort sagt – att du ska få bestämma mer själv.

  • Tycker du det är viktigt att hela kommunen utvecklas och mår bra?
  • Tycker du att växande företag och ett starkt miljöengagemang är grunden för grön omställning till ett hållbart samhälle?
  • Gillar du öppenhet och självbestämmande?

Det gör vi i Centerpartiet och därför driver vi en närodlad politik.

Närodlad politik med vardagsnära beslut betyder däremot inte att den gemensamma sektorn ska vara mindre. Vår gemensamma finansiering av vård och skola är en förutsättning för ett tryggt och långsiktigt uthålligt samhälle.

Närodlad politik för fler jobb och ökat företagande samt förstärkt infrastruktur
Det behövs fler jobb, särskilt för ungdomar. Morgondagens jobb finns i de många små företagen. I tjänstesektorn, i serviceföretag inom välfärdsområdet och inte minst i företag inom energi- och miljöområdet och i de gröna näringarna. Sådana jobb kan bara skapas av företagarna själva. Sala kommun kan dock underlätta företagandet genom att erbjuda snabb och bra service, korrekt bemötande och ett konsultativt förhållningssätt.

En väl utbyggd infrastruktur och bredband samt fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att hela vår kommun ska kunna utvecklas. Dessutom spelar kollektivtrafiken en viktig roll i vår strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling. En väl utvecklad kollektivtrafik förenklar vardagen för många. Vi vill skapa en fungerande kollektivtrafik för alla människors behov. Den är också en viktig för utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner som är tillgängliga för kvinnor och män på lika villkor.

Vi vill förstärka kollektivtrafiken genom en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna. Då får vi ett bättre utbud för resenärerna och kan samtidigt nyttja resurserna mer effektivt.

Därför vill vi

arbeta aktivt i samarbete med företagarnas organisationer och näringslivet för att förbättra företagsklimatet i kommunen

underlätta för företagen och företagarna genom att erbjuda bra och snabb service, korrekt bemötande och ett konsultativt förhållningssätt

motverka att kommunen bedriver osund konkurrens med privata företag eller ideell verksamhet

stimulera nyföretagande inom välfärdsområdet

stimulera framväxten av sociala företag och göra det möjligt för ideella aktörer att konkurrera på likvärdiga villkor med andra

att den offentliga upphandlingen ska användas som ett strategiskt verktyg för att utveckla det lokala näringslivet

skapa jobb för ungdomar genom tidiga insatser och aktivt arbete i samarbete med det privata näringslivet

stärka kopplingen mellan studier och jobb

arbeta med entreprenöriellt lärande, lärlingsplatser och företagsmentorskap i skolan

att eleverna i förskolan, grundskolan och gymnasiet ska ges möjlighet till kreativitet och entreprenörskap som en del av utbildningen

att besöksnäringen på landsbygden ska uppmuntras och tas tillvara som en viktig näringsgren

att utbyggnaden av bredband över hela kommunen ska skyndas på

fortsätta satsa på stöd till lanthandeln genom hemsändningsbidrag för dagligvaror

öppna en kommunal överskottsförsäljning av möbler, materiel etc som inte längre används inom den kommunala verksamheten

satsa på bättre vägar samt fler och bättre förbindelser med järnväg mot Stockholm/Borlänge, Sala-Västerås-Norrköping samt Sala – Uppsala

arbeta för bättre väg och bussförbindelse till Enköping

att en planskild korsning ska byggas vid Strå

fortsätta ge stöd till de enskilda vägarna i kommunen

bygga fler cykelvägar

att alla kommuninvånare ska kunna resa kollektivt i hela kommunen

underlätta resandet över länsgränserna genom bl a ett gemensamt biljettsystem

underlätta kollektivtrafikresandet i kommunen för turister

satsa på bra och attraktiva bostäder och tomter, såväl i centralorten som på landsbygden

ta vara på möjligheten till vattennära boende på lämpliga platser längs Långforsen, Silvköparen och andra sjöar och vattendrag i kommunen.

Närodlad politik för miljö och klimat
Sedan mitten av 90-talet har Sala kommun varit en eko-kommun. Vi fortsätter att prioritera klimat- och miljöarbetet i kommunen. Ingen kan undgå att påverkas av det som händer runt omkring oss i naturen och med2 klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Men det måste också vara enkelt att agera klimatsmart och miljövänligt. Kommunen har en viktig roll att skapa förutsättningar för detta.

Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag. Oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial ska man kunna känna sig trygg. Därför är det viktigt att fasa ut de farliga kemikalierna. Som förälder ska du kunna vara säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig.

I Sala kommun har vi tagit stora steg mot en miljömässigt hållbar kommun. Det arbetet måste fortsätta.

Miljöfrågorna måste integreras i alla politikområden. Då kan vi skapa förutsättningar för ett hållbarare, grönare och modernare Sverige. Naturen känner inga gränser. Därför måste miljöfrågor diskuteras och lösas i ett internationellt perspektiv. EU är en viktig arena för miljöpolitiken, men vi måste alla var och en utifrån våra möjligheter bidra i detta arbete. Kommunerna spelar en stor roll.

Vi är övertygade om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Därför ska vi underlätta för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och ett miljövänligare liv. Att kunna spara eller tjäna pengar på miljövänligt beteende och agerande är en av de starkaste drivkrafterna för en omställning till ett hållbart samhälle.

Kommunen har en stor möjlighet att nyttja sin upphandling för att bidra till en giftfri vardag och en bra kvalitet på den mat som serveras i kommunens olika verksamheter.

Det ska vara enkelt att vara miljövän. Målet är att var och en ska kunna och vilja bidra till en hållbar utveckling. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller köpa en miljöbil så gör det skillnad för miljön.

Därför vill vi

att miljökrav ska ställas vid all kommunal upphandling

att alla förskolor och skolor ska vara certifierade som Skola för hållbar utveckling

effektivisera energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler samt i de kommunala bolagen fastigheter och lokaler

avyttra kommunala fastigheter som inte nyttjas för kommunens verksamhet

att andelen lokalt producerat biobränsle som används för uppvärmning och elproduktion i kommunen ska öka

att användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamheter ska fasas ut

samordna de samhällsfinansierade resorna och utnyttja de fordon som används effektivare

att den kommunala fordonsparken ska vara säker, miljövänlig och fossilbränslefri

uppmuntra småskaliga projekt som lokal värmeförsörjning med ex solkraft, vindkraft, biogas och andra biobränslen och olika anläggningar för förnybar energiproduktion.

slutföra utbyggnaden av tillagningskök vid alla förskolor, skolor och äldreboenden

att andelen närproducerade och ekologiska råvaror som används i kommunens kök ska öka och att råvarorna ska anpassas till säsong

att allt kött, fläsk, kyckling och mejeriprodukter som används i kommunens kök ska vara producerade i enlighet med svenska djurskyddskrav

satsa på fler kolonilotter i Sala

ta fram en tillväxtplan för de gröna näringarna i kommunen

Närodlad politik för ett rikt kulturliv, en meningsfull fritid och god folkhälsa
Vi vill stödja ett rikt och varierat kulturliv som uppmuntrar till möten mellan människor, mellan olika kulturer och över generationsgränser. Alla individer måste ha likvärdiga möjligheter att delta i och uppleva kultur, oavsett om det sker på amatörnivå eller professionell nivå.

Idrotten har stor betydelse för friskvård, lagarbete, jämställdhet och integration. Det är viktigt att skapa förutsättningar så att barn, ungdomar och seniorer får möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. Goda möjligheter till olika former av rekreation är en viktig del i folkhälsoarbetet.

Ett rikt kulturliv, god folkhälsa och en meningsfull fritid är en förutsättning för växtkraft, både för individer och för samhället i stort.

Ett aktivt, engagerat och levande föreningsliv i hela kommunen är förutsättningen för ett rikt kultur- och fritidsliv. Samlingslokalerna runt om i kommunen är viktiga mötesplatser som också har betydelse för vårt demokratiska samhälle och dess utveckling.

Därför vill vi

fortsätta utvecklingen av Lärkans idrottsområde för att skapa attraktiva tränings- och friskvårdsmiljöer

ställa i ordning enkla mindre träningsmiljöer ex löparspår och enkla utomhusgym runt om i kommunen

fortsätta utveckla Kulturkvarteret Täljstenen där enkelhet, småskalighet och samnyttjande ska prägla utvecklingen

komplettera nuvarande lokaler vid Kulturkvarteret Täljstenen med en lokal för teater och konserter

utveckla den digitala biografen till en samlingsplats för fler aktiviteter än filmvisning

satsa på ett polismuseum om Salaligan i centrum, helst i gamla polishuset

bevara Tärnabadet och stödja övriga offentliga badplatser

behålla en god biblioteksservice både i staden och på landsbygden

stimulera invånarnas deltagande i fysiska och sociala aktiviteter

stödja ungdomsgårdar även på landsbygden

att föreningslivet ska kunna använda kommunens lokaler även under kvällar och helger

stödja föreningsdrivna samlingslokaler och hembygdsföreningar runt om i kommunen

öka samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och offentliga aktörer

aktivt stödja olika föreningsinitiativ som ex Sätra IFs skidstation

Närodlad politik för förskola, skola, gymnasieskola

Förskola
Förskolan ska vara en plats där barnen mår bra. Föräldrarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn där. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att välja form för barnomsorgen. Det är föräldrarna, inte samhället, som ska bestämma vad som är bäst för just deras familj, om det är kommunal eller kooperativ förskola, privat förskola eller dagbarnvårdare som passar bäst i familjens livspussel. Kvaliteten på verksamheten är det viktiga, inte vilken som är utförare.

Vi vill ha mer utbildad personal och utveckla pedagogiken i förskolan. På så sätt lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Barn och personal ska inte behöva utsättas för onödiga gifter i sin vardag. Därför kommer vi att fortsätta vårt arbete för en Giftfri vardag på alla förskolor och skolor.

Därför vill vi

jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola, där olika möjliga alternativ presenteras för dem som söker plats

ha mindre barngrupper och mer välutbildad personal i förskolan, max 14 barn på småbarnsavdelningarna och 20 barn på syskonavdelningarna.

utveckla pedagogiken i förskolan och att andelen välutbildade förskollärare ska öka

arbeta för en större variation i de kommunala förskolorna med ”teman/diversifierad inriktning”

öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror i maten

att lika höga krav ska ställas på antibiotikafrihet och djurskydd på de råvaror som köps in som svenska bönder har att leva upp till i sin produktion

att alla barn i Sala kommun ska ha en förskola i sitt närområde

att alla barn som lämnar förskolan ska ha en grundläggande förståelse för ekologiska samband

Skola
Vi vill ha en flexibel och individanpassad grundskola. Det är viktigt att möta varje elev där den står och att varje elev får hjälp och stöd av inspirerande lärare att utveckla sina kunskaper, oavsett om eleven har lätt för att lära eller behöver extra stöd. Skolan ska vara en trivsam arbetsplats för vår personal. Systemet med förstelärare ska utvecklas som en del i detta. Vi vill att alla elever ska ha möjlighet att välja skola inom kommunen. Oavsett vilken skola man väljer ska man ha tillgång till gratis skolskjuts. Vi vill att skolgårdarna ska bli en förlängning av klassrummen, för att bättre kunna använda dem i den pedagogiska verksamheten.Det kommer allt fler flyktingar till Sala. Vi vill arbeta mot segregering genom att erbjuda förberedelseklasser på flera skolenheter.

Därför vill vi

Vi vill stärka miljöarbetet i skolan och få mer närproducerad och ekologisk mat på matsedeln.

Skolans miljö ska vara trygg för eleverna. Vi vill därför fortsätta att utveckla kamratstödjarverksamheten.

Landsbygdsskolorna är viktiga för att hela Sala kommun ska kunna utvecklas och växa. Alla elever i Sala kommun ska ha en skola nära sitt hem, oavsett var i kommunen man bor.

Alla elever som lämnar grundskolans andra år ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg.

att alla elever ska ha möjlighet att välja skola inom kommunen och ha tillgång till gratis skolskjuts oavsett vilken skola man väljer

bevara landsbygdsskolorna så att barn utanför tätorten också får nära till skolan

satsa på mindre skolenheter också i tätorten

behålla våra två kommunala högstadieskolor

stödja etableringen av en högstadiefriskola på landsbygden

ha förberedelseklasser på flera skolor i kommunen för att motverka segregation

ta tillvara varje elevs intressen och färdigheter

förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen

att Salas skolor ska ges en modern och långsiktig utformning som ger eleverna och verksamheten en chans att lyckas och utvecklas

satsa på Sala kommuns skolgårdar för att stimulera utomhusaktiviteter

utveckla möjligheterna att välja flera profiler utöver musik i högstadiet, t ex idrott

fördjupa samverkan mellan skola, vård- och omsorg och kultur- och fritid för att fånga upp barns behov av stöd på ett tidigt stadium

att Kulturskolan ska fortsätta att utvecklas och ytterligare integreras i skolans dagliga verksamhet

öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror i maten

att lika höga krav ska ställas på antibiotikafrihet och djurskydd på de råvaror som köps in som svenska bönder har att leva upp till i sin produktion

anordna RIK-skola även för mellanstadiets elever

Gymnasieskola
Det är viktigt att man får välja i vilken gymnasieskola och på vilket program man ska gå. Gymnasieskolan är viktig för Sala kommun, för elevernas egen skull, för kompetensförsörjning till näringslivet och för att stärka kommunens attraktivitet. Därför vill vi bevara och utveckla Salas gymnasieskola.För att säkerställa att vi även i fortsättningen ska ha en livskraftig gymnasieskola i Sala, måste skolorna fortsätta utvecklas, och programutbudet bli vassare.Sala kommun är en del i Europa och världen i övrigt. Därför är det viktigt att detta också präglar den undervisning som bedrivs inte minst på gymnasienivå. Många ungdomar kommer att arbeta i exporterande företag som har många kontakter med andra företag inom bl a EU-området. Många ungdomar kommer också att studera vidare i andra EU-länder eller arbeta i dessa. Skolan måste förbereda för detta genom en bra språkundervisning men också genom att ta vara på de möjligheter som finns till olika former av utbytesprogam inom ramen för bl a EUs program.

Därför vill vi

Gymnasieskolan har en särskilt viktig uppgift i att ge elever kunskap om entreprenörskap för att stimulera nya företag.

Det finns stora utmaningar för gymnasieskolan i Sala. Fler och fler elever väljer att söka sig till andra kommuners utbud. Därför måste vi fokusera på att göra våra program mer attraktiva, så att eleverna väljer att gå gymnasiet i Sala.

att utbudet av teoretiska gymnasieprogram i Sala fortsätter utvecklas och anpassas

att en ny gymnasieskola för de teoretiska gymnasieprogrammen placeras på en attraktiv adress centralt i Sala, antingen genom nybyggnation eller genom att flytta till en befintlig byggnad

att de praktiska gymnasieprogrammen placeras på Ösby som en del i ett aktivt utvecklingsarbete av skolan

att Ösby Naturbruksgymnasiums programutbud ska förstärkas med inriktning mot de gröna näringarna bl a fordonsprogram med inriktning tunga maskiner, restaurang och livsmedelsprogram med inriktning småskalig livsmedelsförädling samt landsbygdsturism som en del av det entreprenöriella lärandet

att Ösby naturbruksgymnasium utvecklas till ett grönt kompetenscentrum i samarbete andra aktörer verksamma på landsbygden

att samarbetet mellan det lokala näringslivet, övrig kommunal verksamhet och gymnasieskolan ska stärkas

att kunskap kring entreprenörskap och företagande ska prioriteras

att möjligheterna till utbyte mellan studerande i olika länder tas tillvara bl a genom att utnyttja de olika EU-programmen.

Närodlad politik för vård och omsorg

Stöd och hjälp
Bland oss finns människor som behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. Därför måste vi erbjuda stöd framför allt när det gäller boende och sysselsättning.

För personer som hamnat i ekonomiska bekymmer ska hjälpen främst syfta till att individen åter ska kunna klara sig på egen hand.

Människor som kommer från andra delar av Sverige eller från andra länder skall känna sig välkomna i Sala och få stöd i mån av behov.

Alla som behöver hjälp ska känna sig respekterade, sedda och hörda.

Därför vill vi

ge alla människor möjlighet att kunna klara sig själva, med stöd från kommunen vid behov

planera samhället så att det blir tillgängligt för alla

införa vårdplaner för dokumentation av vårdinsatser kring individen

fortsätta utvecklingsarbetet kring daglig verksamhet genom att erbjuda denna möjlighet både i staden och på landsbygden

arbeta förebyggande och utveckla samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kring ungdomarnas situation

stärka samarbetet med föreningslivet för att utveckla träffpunkter och aktiviteter

utveckla närsjukvården i Sala tillsammans med landstinget.

ta vara på möjligheten att använda lasarettet för verksamhet och boende

Närodlad politik för äldre
Äldre människor är en stor tillgång i vårt samhälle, men vårt samhälle måste samtidigt vara anpassat både för yngre och äldre. Det ska vara tryggt att åldras i Sala. För många innebär det egna hemmet trygghet, därför måste kommunen erbjuda sådan service att äldre kan bo kvar i det egna hemmet så länge man vill. När orken tryter ska det finnas plats på något av de kommunala eller privata boendena. Vården skall vara god, trygg och förutsägbar.

Därför vill vi

Kommunens bemötande ska präglas av respekt för den enskilde individen. Alla ska ha möjlighet att påverka och välja sin omsorg efter egna behov och önskemål. Alla former av stöd ska syfta till att ge människor en fortsatt bra livskvalitet.

ha fler trygghetsboenden för äldre både i staden och på landsbygden

öppna Lindgården igen för vård- och omsorgsboende, korttidsplatser eller trygghetsboende

ge möjlighet att bo tillsammans med sin livskamrat även som äldre och även om den ene eller båda är i behov av vård

ge äldre människor ökat inflytande över vilka insatser kommunen ger

arbeta för att det är individen själv som ska bestämma när det är dags att byta boende

öka valfriheten genom att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten och i särskilda boenden såväl för servicetjänster som för omsorgstjänster

ge hemmaboende äldre möjlighet till sociala mötesplatser och aktiviteter, tex. på Kaplanen och på andra platser i kommunen

samarbeta med anhöriga och brukarnas intresseföreningar och uppmuntra all frivilligverksamhet som bidrar till sociala möten och aktiviteter

arbeta för att erbjuda kommuninvånare över 65 år möjlighet att resa inom kommunen med kollektivtrafikens bussar utan kostnad

införa individuella och sammanhållna vårdplaner för alla vårdinsatser, oavsett utförare

ge äldre som bor på landsbygden tillgång till samma service som de som bor i staden får

erbjuda kompetensutveckling för vårdpersonalen

Centerpartiets kommunala handlingsprogram fastställdes vid medlemsmötet den 29 juli 2014.