Vägen till färdig valsedel

Processen inför ett val och till dess en valsedel är framtagen kan vara krånglig och otydlig. Här försöker vi reda ut begrepp och hur det går till när vi inom Centerpartiet tar fram våra listor. Dessa steg förklarar momenten för att ta fram valsedlar i Västmanlands distrikt för val till Riksdagen och Regionfullmäktige.

Hur och vilka moment som ska ingå när valsedlar tas fram finns beskrivet i Centerpartiets stadgar och arbetsordning. Det är alltid viktigt att processen fram till en beslutad lista är transperent och tydlig.

Det är alltid medlemmarna som har det sista ordet och röstar fram den slutgiltiga valsedeln.

Stadgar och arbetsordning

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén heter den grupp som ansvarar för att utifrån inkomna nomineringar och olika urvalsmetoder ta fram förslagen till valsedlar. Nomineringskommittén ska säkerställa att de uppsatta reglerna för nomineringsarbetet följs, att nomineringsarbetet är transparent och att alla nominerade kandidater får samma möjligheter att presentera sig för medlemmarna.

Centerpartiet Västmanlands nomineringskommitté

Regler för nomineringsarbetet Västmanland , 100.6 kB.

Strategi - Kandidater som vinner val , 81.3 kB.

STEG FÖR STEG

Pågående

Beslut om valsedel - Nomineringsstämma

Nu är förslagen till valsedel till riksdagen och regionen presenterade.

Den 13 november 2021 kommer en nomineringsstämma att genomföras. Nomineringsstämma kallas den distriktsstämma som fastställer den slutliga valsedeln. Till den kallas kretsarnas ombud samt distriktsstyrelsen. Nomineringskommittén ska till stämman presentera det förslag till valsedel som stämman ska ta ställning till. Nomineringsstämman fastställer sedan efter omröstning den slutgiltiga valsedeln som ska skickas in till valmyndigheten.

Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på nomineringsstämman. Du som medlem kan alltså närvara även om du inte är ombud.

Kallelse till nomineringsstämma skickades ut den 1 november

Kommande steg

Valrörelse

När valsedlarna är beslutade påbörjas arbetet med att vinna väljarnas förtroende i valrörelsen.

Vill du vara med och bidra? Bli medlem idag och var med och jobba för mer centerpolitik i Västmanland.

Avslutade moment

Förnominering

Första steget att ta fram en valsedel består av en så kallad förnomineringsperiod. Under förnomineringen kan alla medlemmar i centerrörelsen föreslå personer som de vill se som kandidater för Centerpartiet. Den som nomineras behöver inte vara medlem i Centerpartiet förrän då listan ska antas - man kan alltså nominera personer som ännu inte är medlemmar i Centerpartiet.

Till centerrörelsen räknas Centerpartiet och dess syskonorganisationer Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter.

Centerpartiet Västmanlands förnominering pågick mellan 17 april och 17 maj 2021.

Acceptera nomineringen

Alla kandidater som nomineras ska tillfrågas om de accepterar sin kandidatur eller inte. Alla kandidater som tackar ja kommer sedan presenteras för samtliga medlemmar inför den rådgivande medlemsomröstningen.

För att kandidera för Centerpartiet krävs medlemsskap i centerrörelsen. Förutom medlemsskap ska kandidaten också vara valbar utifrån vallagens bestämmelser.

Kandidatutfrågningar

Kandidatutfrågningarna anordnas för att du som medlem ska kunna få en bild av vilka kandidaterna är och vad de vill göra, vilka som är deras profilfrågor och så vidare. Genom utfrågningarna får du som medlem lite mer koll inför medlemsomröstningen.

Rådgivande medlemsomröstning

I medlemsomröstningen får alla medlemmar möjligheten att rösta i vilken ordning de vill se kandidaterna på valsedeln. Inför medlemsomröstningen har de nominerade personerna godkänt sin nominering.

Medlemsomröstningen pågick mellan 1 och 17 september.

Intervjuer och samtal

För att få en bättre bild av kandidaterna gör nomineringskommittén ett antal intervjuer med utvalda kandidater där profilfrågor, engagemang och liknande frågor hanteras. Referenssamtal med andra personer såväl inom som utanför partiet kan också göras. Exempelvis med kommunkretsarna i länet.

Förslag till valsedel

Det är nomineringskommittén som, utifrån genomförda urvalsmetoder och diskussioner inom kommittén, ska lämna förslag på valsedel. Förslaget ska innehålla en valsedel till riksdagsvalet och en valsedel till regionvalet och presenteras för medlemmarna.

Innan förslaget till valsedel presenteras ska alla kandidater på respektive valsedel slutgiltigt acceptera sin kandidatur.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.