Debatt: Regionreformen måste innehålla mer än nya kartgränser

Distirktsordförandena i de av Indelningskommittén föreslagna länen i en ny Region Svealand skriver gemensamt och efterfrågar mer uppgifter till regionerna för att en reigonreform ska vara effektfull.

En Svealandsregion ska vara ett verktyg för tillväxt i hela regionen

Indelningskommitténs förslag till ny läns- och landstingsindelning presenterades den 30 juni. Motiven bakom förslagen är att kunna erbjuda likvärdig service i hela landet och då finns ett behov av att se över dagens regionala samhällsorganisation. Den länsindelning vi har idag skapades för flera hundra år sedan i ett Sverige som såg väldigt annorlunda ut än idag. Dagens människor och företag begränsas inte av länsgränserna, men de nuvarande länsgränserna gör det svårare att tillfredsställa deras behov.

Ambition är att skapa ett Sverige som håller ihop, där styrkeförhållandena mellan landets olika delar utjämnas och där välfärden är likvärdig i hela landet. Sverige skulle må bra av mer jämnstarka regioner.

Enligt förslaget ska våra sex län gå samman i en Svealandsregion. För att Centerpartiet ska ställa sig bakom bildandet av en Svealandsregion med de utmaningar det innebär inte minst vad gäller avstånd krävs en verklig decentralisering av makt och resurser.

Centerpartiet i den föreslagna Svealandsregionen har enats om ett antal gemensamma ståndpunkter inför fortsatta förhandlingar och ställningstaganden.

Vi menar att en Svealandsregion ska vara ett verktyg för tillväxt i hela regionen. Det regionala utvecklingsansvaret ska vara en av de främsta uppgifterna för regionen och dess regionala självstyrelseorgan. Svealandsregionen kan göra skillnad om vi som ansvariga politiker får
beslutanderätt över tillväxtfrågor, EU-program och en större andel av anslagen
för infrastruktur.

Bättre infrastruktur, transporter och utveckling inom arbetslivet driver på utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner. Vi vill att Svealandsregionen ska få verktyg att arbeta med dessa frågor. Det handlar om sådant som kompetensförsörjning, integrations- åtgärder och innovationsfrågor.

Vi vill att Svealandsregionen ska ta över uppgifter som har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet också på landsbygden. Det gäller bland annat delar av landsbygdsprogrammet.
Mycket av förutsättningarna för utveckling av ekonomi och näringsliv avgörs på lokal nivå. Därför är det självklart att utvecklingsarbetet måste ske i samverkan med lokala företag och regionens
kommuner. Vi vill att kommunerna i Svealandsregionen får ett verkligt inflytande över de frågor som berör dem.

För oss centerpartister är det självklart att det ska finnas tillgång till vård i hela regionen. Med rätt politisk inriktning kan en Svealandsregion ge de mindre sjukhusen bättre möjligheter att utvecklas. Specialiserad vård ska inte enbart centraliseras till universitetssjukhusen; närsjukhus och mindre sjukhus måste också få behålla och utveckla sina expertområden.

En viktig del av reformen handlar om att staten ska bli mer effektiv. Statliga myndigheter med verksamhet lokalt och regionalt måste samverka bättre med övriga samhället. Det gäller allt från exempelvis Trafikverket och Arbetsförmedlingen till Lantmäteriet, Polisen och strukturfondsprogrammen. Länsstyrelserna och de statliga sektorsmyndigheterna ska ha en gemensam regional indelning som överensstämmer med de nya regionerna. Vi Centerpartister menar att den statliga regionala indelningen måste vara en del av beslutet om regionbildningen och inte komma i ett senare skede. Ett beslut om att statliga myndigheter ska ha samma geografi som de nya folkvalda regionala självstyrelseorganen möjliggör en sammanhållen, demokratisk och rationell
planering av offentliga verksamheter.

Länsstyrelsens roll bör förändras till att få en utpräglad tillsynsfunktion.

För Centerpartiet är det också viktigt att statliga myndigheter utlokaliseras till de delar av Svealandsregionen där den statliga närvaron idag är svag.

Avslutningsvis vill vi understryka att vi definitivt säger nej till tvingande kommunsammanslagningar som en följd av regionaliseringen. Det måste istället bli lättare för kommuner att samverka med varandra.

Detta är några viktiga ståndpunkter som vi i Centerpartiet anser behöver infrias för att vi ska få en stark Svealandsregion som kan bestämma mer över sin egen utveckling och framtid, och som kan skapa förutsättningar för en effektiv infrastruktur, samt ökad tillväxt och jobb i hela regionen.

Peter Helander, Distriktsordförande för Centerpartiet i Dalarna.
Helena Vilhelmsson, Distriktsordförande för Centerpartiet i Örebro län.
Magnus Svensson, Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg.
Anna Gunstad-Bäckman, Distriktsordförande för Centerpartiet i Västmanland.
Bo Rundquist, Distriktsordförande för Centerpartiet i Sörmland.
Anne Lennartsson, Distriktsordförande för Centerpartiet i Uppsala län.