Skogen måste få brukas

Skogsbild i solljus.

På Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma antog en enig stämma följande yttrande till förmån för ett aktivt och levande skogsbruk i hela landet.

För Centerpartiet är ägande och brukanderätten central för hur ett levande skogs- och lantbruk ska behållas och utvecklas i hela landet.

Det man äger, förvaltar och vårdar man också och det är ur principen ”frihet under ansvar” som skapat den stora areal av produktionsskog som vi idag har i Sverige och Västmanland.

Dock så ser vi fler och fler tecken på hur brukandet av skog och mark ifrågasätts och hur andra intressen ibland skapar överhanden från de som äger och förvaltar marken.

Nationellt ses ett ökat antal avverkningsstopp där markägare inte ersätts för de inkomstbortfall som ett förbud betyder för den enskilde skogsägaren. För Centerpartiet är det tydligt, kan ingen ersättning ges ska inte inskränkningar eller förbud mot avverkning kunna beslutas.

Centerpartiet ser även med oro på hur Regeringen försvagar brukarintresset i de regionala viltförvaltningsdelegationerna. På bekostnad av ökat nyttjandeintresse, som inte har samma ansvar eller påverkas i samma utsträckning som markägare vid exempelvis rovdjursangrepp.

På EU-nivå riskerar vi också få en mer detaljstyrd skogspolitik om inte Regeringen på allvar ger sig in i förhandlingen av den nya lagstiftningen på klimatområdet, som fel implementerat riskerar begränsa vårt nyttjande av skogen. För Centerpartiet är skogen och dess råvara en viktig och självklar del för att ställa om till ett klimatsmart och biobaserat samhälle. Men då krävs också tydliga decentraliserade regelverk så att beslut fattas på rätt nivå.

För Centerpartiet är det självklart att skogspolitiken ska bestämmas i varje enskilt EU-land och avverkningar ska inte kunna stoppas av andra intressen om markägare inte kan få ersättning. För vem vill äga skog och mark om man ideligen hindras från att bruka den?

Centerpartiet i Västmanland
Detta uttalande är antaget av en enig distriktsstämma med representanter från länets samtliga kommuner.