Debatt: Riksdagens rovdjurspolitik måste följas av myndigheterna

Rovdjurspolitiken måste bygga på de beslut som finns, inte efter Naturvårdsverkets egna tolkningar. Det skriver Karin Westlund och Gustaf Eriksson som representerar Centerpartiet i Viltförvaltningsdelegationen i Västmanland tillsammans med riksdagsledamöterna Peter Helander och Ulrika Heie.

Öka licensjakten på varg och skapa mer trygghet i vargtäta områden

Regeringen har misslyckats med den svenska vargförvaltningen. För sju år sedan beslutade riksdagen om en ny rovdjurspolitik som skulle minska konfliktnivån och skapa inflytande från de som drabbas. Den nuvarande regeringen vill inte hantera frågan utan lutar sig mot Naturvårdsverkets stuprörsperspektiv. Som politiker måste vi se helheten och vi kan därför inte enbart låta Naturvårdsverkets synsätt styra rovdjurspolitiken.

Det är viktigt att skapa en större trygghet för de människor som lever och verkar i vargtäta områden.

Vi måste därför få till en ökad licensjakt för att minska koncentrationen av varg där den är som störst. Länsstyrelsen i Gävleborg rapporterar nu att antalet vargar i deras eget län nu är uppe i 120 stycken. Detta riskerar att bli ohanterligt och frustrationen bland de drabbade i Gävleborg är stor. Liknande historier finns på många platser i Mellansverige.

Tillsammans med Centerpartiet drev en riksdagsmajoritet nyligen igenom ett så kallat tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om att licensjakten ska öka för att minska koncentrationen varg där den är som störst.

Centerpartiet vill också samförvalta vargen med Norge eftersom alla vargar härstammar från samma tre individer och många vargar rör sig över landsgränsen. De senaste siffrorna från varginventeringen i Norge och Sverige säger att vi tillsammans har minst 400 DNA-analyserade vargar.

Riksdagen har beslutat att populationen ska ligga mellan 170 och 270 individer i Sverige. Men den nuvarande regeringen har sedan låtit Naturvårdsverket sätta referensvärdet till 300 individer. Oavsett vilken siffra vi använder oss av är det orimligt att det mellansvenska förvaltningsområdet, där det flesta individerna finns idag, ska husera den mängd som de gör.

Vi anser att vi kan minska antalet vargar i det mellansvenska förvaltningsområdet ner mot 170 individer men ändå tillsammans med de helnorska vargarna ligga väl inom intervallet som riksdagen beslutat om.

En ökad licensjakt måste också kompletteras med en enklare och effektivare skyddsjakt. Det skulle leda till en större trygghet och färre angrepp på tamboskap och ren. Centerpartiet har därför lagt ett utskottsinitiativ till riksdagens Miljö-och Jordbruksutskott som säger att dagens skyddsjakt måste bli enklare och effektivare. Vi föreslår följande:

· Gör det möjligt att vid behov tillåta skyddsjakt på helt revir istället för enskilda individer

· Gör det tryggare, enklare och snabbare och för personer att ansöka om skyddsjakt

· Skapa länsvisa kartor över särskilt sårbara områden för tamdjurshållningen för att underlätta och skynda på beslut om skyddsjakt

· Ändra sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt

· Tillse att staten tar en större del av kostnaden för skyddsjakt

· Sätt av medel för att certifiera fler hundar som kan säkerställa att det skett vargangrepp

Vi hoppas få en bred majoritet bakom förslaget. Den ökande klyftan mellan stad och land riskerar att urholka tron på demokratiska värderingar. Regeringen måste vakna och inse att rovdjurspolitiken är viktig för hela landet.

Peter Helander (C), ansvarig för jakt-och viltfrågor

Ulrika Heie (C), ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

Karin Westlund (C), ledamot viltförvaltningsdelegationen Västmanland

Gustaf Eriksson (C), ersättare viltförvaltningsdelegationen Västmanland

Artikeln publicerad på Magazin24, Sala Allehanda.