Regionplan och budget presenterad för Region Västmanland

Regionplan och budget för 2021 - 23 för Region Västmanland är nu presenterad av regionstyret Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna.

Förebyggande, hälsofrämjande och hållbarhetsarbete är prioriterat från Centerpartiet.

- Västmanland behöver en bättre folkhälsa och vi behöver bli bättre på förebyggande och hälsofrämjande insatser - för Centerpartiet handlar det om hållbarhet och av största vikt för länets utveckling där fler ska få ett arbete att gå till och en vård som möter invånarnas behov, säger Barbro Larsson, regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Västmanland.

Satsningar eller förstärkningar i budgeten handlar om att komma ikapp med den uppskjutna vården där en operatiosnenhet kommer förstärka kapaciteten i Köping och dagkirurgin där. Men det rör sig även om förstärkt regionhälsa för våra medarbetare, utbyggnad av fler IVA-platser, forskningssatsning, hållbarhet och bredband.

Till detta kommer satsningar genom statsbidrag på psykisk hälsa för 40 miljoner kronor, nära vård 136 miljoner kronor och tillgänglighet 187 miljoner kronor.

Regionplan och budget i korthet

Regionplanen är regionens övergripande styrdokument och redovisar den politiska viljan och inriktningen för kommande planperiod. Den ligger tillgrund för styrningen av all verksamhet regionen ansvarar för och finansierar. Planen beskriver vad som ska prioriteras inom det regionala utvecklingsuppdraget, hur vårdens struktur och innehåll ska utvecklas för att möta befolkningens behov och hur övriga ansvarsområden ska utvecklas.

Våra prioriteringar under perioden

  • Det är av yttersta vikt att regionen har muskler att omhänderta de uppdämda vårdbehoven och prioriterar därför tillgänglighetsarbetet.
  • Vi prioriterar att bygga ut kapaciteten på IVA och räknar med att vi kommer behöva leva med pandemin under ett tag till.
  • Utvecklingsarbetet måste fortskrida. Den omställning mot nära vård som vi tidigare initierat ska fortsätta i oförändrad takt. Vi måste klara av att modernisera hälso- och sjukvården, oavsett om vi befinner oss i en pandemi eller inte.
  • Med stöd av riktade statsbidrag, som presenterats av regeringen och januaripartierna, har vi avsatt stort ekonomiskt utrymme för att lösa upp knutar och stimulera till omställningen.
  • Förstärkning regionhälsan för rehabilitering av personal.
  • Forskningssatsning som säkrar kompetensförsörjning och gör forskningen central i utvecklingen av primärvården inom ramen för nära vård.
  • Västmanland behöver en bättre folkhälsa – vi behöver fokusera mer på främjande och förebyggande insatser. Här ger vi ett uppdrag att ett sådant arbete ska presenteras under året.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin är en punkt vi behöver förändra och förbättra. BUP-starten med en snabbare väg in för bedömning fortsätter utvecklas, men behovet av köpt vård kommer kvarstå under 2021 för att beta av den kö som finns.
  • För vårt hållbarhetsarbete sätter vi av medel för att genomföra projekt och åtgärder kring miljöprogram och kommande hållbarhetsprogram.
  • Medel avsätts för att säkra regionens del i bredbandsutbyggnaden i hela länet.

Ta del av hela Regionplan och budget 2021 - 23 , 992.4 kB.