Regionbudget: Ett hälsosammare och attraktivare Västmanland

Regionråd Barbro Larsson (C) skriver tillsammans med våra samarbetspartier Liberalerna och Socialdemokraterna om vår gemensamma budget för Region Västmanland.

Ett hälsosammare och attraktivare Västmanland

Nu beslutar regionfullmäktige om en ny regionplan och budget. Det politiska styrets förslag svarar mot regionens utmaningar och ger kraft till utvecklingsarbetet. Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet säkerställer att västmanlänningarnas långsiktiga intressen tillvaratas.

Vår värdegrund är att Region Västmanland alltid ska utgå från alla människors lika värde, där var och en bemöts med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Pandemin har krävt en mobilisering av våra verksamheter. Region Västmanland fick snabbt ställa om och bygga upp kapacitet för att möta covid-19, och ett fantastiskt arbete har utförts av personalen. Efter en slitsam vår och vad som fortsätter vara en betungande höst och vinter, behöver resurser tillföras för att värna samt vårda vår personal, därför stärker vi regionhälsan.

Vi är återigen i ett allvarligt läge där smittspridningen ökar i landet och i Västmanland. Men vi ser ljuset i tunneln. Med vaccin på gång kommer vi sakta kunna återgå till någon form av normalläge, även om covid-19 är med oss ett tag framöver.

En del av det långsiktiga utvecklingsarbetet behövde tillfälligt pausas under våren. Planerna för 2020 utifrån förra årets regionplan och budget kunde därför inte genomföras till sin helhet. Det arbete som gick ner i lågvarv ska växlas upp. Vi värnar den politiska inriktning som tidigare slagits fast.
Mycket fortsatte dock ändå i linje med planerna. En del områden fick dessutom extra kraft till följd av det omvandlingstryck som pandemin inneburit. Digitaliseringen och utvecklingen av ökad mobilitet inom vården har tagit betydelsefulla kliv framåt.

Hälso- och sjukvården behöver omorganiseras. Vi står inför strukturella utmaningar som relaterar till förändrade vårdbehov, arbetssätt, demografi och ekonomi. För att möta en ny situation behöver regionens arbete organiseras på andra sätt. Vi behöver ställa om mot en nära vård med en stark primärvård som bas. Vården ska finnas nära västmanlänningarna.

Regionen ska arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Vi behöver därför ändra förhållningssätt och motverka att små problem växer sig stora. Stöd för att bryta ohälsosamma levnadsvanor kan åstadkomma stora skillnader för såväl enskilda individer som vården. Kunskapen finns om betydelsen av likvärdiga livsvillkor för hälsa, därför behöver vi tillvarata och använda den.

Arbetet för att främja regional utveckling ska intensifieras, här är samarbetet med kommunerna också viktigt. För ett halvår sedan beslutade Region Västmanland om regionens första regionala utvecklingsstrategi. Nu ska den verkställas och leda till meningsfulla förändringar som stärker Västmanlands attraktivitet för individer, familjer och företag. Fler ska vilja bo och verka i vårt län.

Vår regionplan och budget leder till ett hälsosammare, attraktivare och tryggare Västmanland. Med den går vi starkare in i 20-talet.

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande och gruppledare.
Lina Eriksson (L), regionråd och gruppledare.
Barbro Larsson (C), regionråd och gruppledare.

S-L-C - Regionplan och budget 2021 - 2023