Replik: Politiken bestämmer inte hur stora avdelningarna ska vara

Stephanie Bruksgård (M) funderar var det politiska ansvaret finns angående beslutet att göra förändringar inom den psykiatriska slutenvården. Beslutet är en konsekvens av det effektiviseringskrav om 400 mkr som alla partier, inklusive Moderaterna som Bruksgård representerar, i regionen har ställt sig bakom.

Svar på Stephanie Bruksgårds (M) insändare i SA 210122.

När Regionfullmäktige den 19 november 2019 fattade beslut om Regionplan och budget 2020 fanns effektiviseringen med. Beslutet från fullmäktige ska sedan förverkligas inom Region Västmanlands alla verksamheter så att de mål och den riktning politiken beslutat uppfylls. Det görs bland annat genom förvaltnings- och verksamhetsplaner. Jag som har ansvar för psykiatrin följer naturligtvis vad som händer genom dialog med verksamheterna.

Vuxenpsykiatrin har därför sett över sin verksamhet och konstaterat att beläggningen på slutenvårdsplatserna har legat på ungefär 75 % de senaste åren. Psykiatrin har även haft höga kostnader för hyrpersonal vilket gjort att kostnaderna överstigit budget. Slutenvårdsplatserna har varit fördelade på ett antal avdelningar, avdelningar som jämfört med andra regioner varit små. Bland annat har avdelning 94 haft en mycket låg beläggning medan avdelning 95 i stort sett alltid varit fullbelagd.

För att uppfylla politikens mål om både effektiv verksamhet och ekonomi i balans har därför verksamheten tagit beslut om en omstrukturering. En omstrukturering som motsvarar invånarnas behov. Det är ett omfattande och noggrant arbete som lagts ned utifrån den riskanalys som togs fram under oktober månad. Det som först togs fram med att minska slutenvården med 8 platser, har nu landat i att minska med 3 platser (varav 2 kan återbeläggas vid behov) tycker jag är bra och ligger linje med de politiska beslut som finns. Dessutom innebär beslutet att beroendet av hyrpersonal, som varit stort inom psykiatrins slutenvård, kommer minska avsevärt. Också det ett mål som politiken satt upp och som dessutom Moderaterna efterfrågat åtgärder kring.

Bruksgård hänvisar också till kommunallagen och att delegering av beslut som rör verksamhetens mål och inriktning inte medges och att beslutet som verksamheten nu tagit skulle vara ett brott mot den. Som beskrivet tidigare beslutas mål och riktlinjer för verksamheten av regionfullmäktige i och med att vi tar beslut om regionplanen. Jag har därför svårt att se den kritiken, det kan väl inte vara Stephanie Bruksgårds och Moderaternas mening att vi i fullmäktige skall fatta beslut om avdelningarnas storlek och namn?

Vi tar ansvar för våra verksamheter och litar även på våra medarbetare. Arbetet med Vuxenpsykiatrins slutenvård är ett gott exempel på det.

Barbro Larsson (C), regionråd med ansvar för psykiatri

Artikeln publicerad i Sala Allehanda.