Centerpartiets förslag till regionplan och budget 2025-2027

Centerpartiet i Region Västmanland har nu lagt fram sin regionplan och budget för 2025

Vi befinner oss i Västmanland, ett fantastiskt län som har det mesta en människa kan önska sig. Härlig natur med allt från strandnära miljöer till Bergslagens höjder. Skogslandskap och böljande sädesfält, landsbygd och städer. Historien och framtiden finns i vårt län. Västmanlänningarna har valt oss politiker till att förvalta deras skattemedel och leverera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och rekreation samt en förväntan på att vi kan samverka med andra för att skapa goda förutsättningar för ett gott liv och att länet utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Hösten 2023 drabbades Västmanland av översvämningar och sedan kom Sveriges första utbrott av Svinpest som lamslog Fagersta, Norberg och delar av Sala och Surahammars kommun. Dessa händelser visar att vi är sårbara och att en kris inte är den andra lik, dock finns det saker som är gemensamma för kriser. De kommer plötsligt, slår hårt mot människor och initialt vet vi inte omfattningen. I dessa lägen måste det finnas en god beredskap och organisation som kan starta upp omgående och minska skadeverkningarna för de människor som drabbas.

Tillsammans kan vi göra saker bättre. Varje människa är unik och har möjlighet att utvecklas under hela livet. Samhället skall finnas för oss som ett stöd och ge oss möjlighet till utveckling. Region Västmanlands verksamheter följer oss hela livet, från början till slutet.

Kriget i Ukraina påverka vår ekonomi då inflationen, räntor och energipriset har stigit mot nivåer vi ej sett på lång tid. Vi måste hantera detta på ett klokt sätt. Att människor har ett arbete att gå till, att våra företag ej belastas med för höga kostnader och att vi har en arbetsmiljö som ej gör människor sjuka är viktiga faktorer vi måste sträva mot. De effektiviseringar som behövde göras under 2023 uteblev och när böckerna stängdes så redovisades negativa siffror för koncernen som helhet. Under 2024 har underskottet för framför allt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsatt att öka och detta är inte hållbart.

De framsteg som har gjorts inom forskning har gjort att vi människor får leva längre och det gör att vi blir fler och fler äldre. I grunden är det positivt men gör också att vår hälso- och sjukvård utmanas då en åldrande befolkning troligtvis behöver mer från vården. Våra sinnen förändras och vi får ett större behov av olika hjälpmedel för att klara vår vardag. Vi kan även drabbas av sjukdom som vi behöver vård för. Omställningen mot Nära vård är helt nödvändig för att klara framtiden.

Att se hela länet är för oss i Centerpartiet självklart. Vi måste ha fungerande kollektivtrafik i Norberg likväl som i Västerås. Företag på landsbygden måste få samma förutsättningar som de i tätorterna. En fungerande infrastruktur möjliggör en utveckling för hela länet och är ett måste för att få företag att etablera sig i Västmanland.Det måste även vara möjligt att bo och leva i de norra länsdelarna och Region Västmanland måste aktivt medverka för att få till en långsiktig och hållbar lösning på myggproblematiken i de norra delarna av länet. Region Västmanland behöver förstärka sin kompetens för en utveckling av landsbygden.

Jämställdhet är självklart för oss i Centerpartiet. Det handlar om att varje människa ska få växa till sin fulla potential. Ett jämställt föräldraskap lägger grunden för trygga barn och en bättre framtid. Viktigt är att vi tar fram könsuppdelad statistik för att vi ska kunna upptäcka skillnader som är relaterat till kön.

Vi har också att hantera en orolig omvärld vilket gör att vår beredskap måste förstärkas. Här är vår landsbygd och dess aktörer så värdefulla. Vår matproduktion måste förstärkas och biogasproduktionen är viktig för att vi ska kunna ha inhemsk bränsleproduktion. Våra bygdegårdar kan vid kris bli centrala punkter där lokalsamhället samlas för att dela gemensamma resurser.

Region Västmanland och länets kommuner kan tillsammans med civilsamhället göra mycket för att stärka oss som människor. Kultur, idrott och folkbildning är viktigt för att få människor att växa. Centerpartiet ser kraften som en samverkan ger och vi behöver fortsätta att räkna med civilsamhället. Att ha en fritid som ger mening motverkar att man leds in i kriminella verksamheter. Känner man ett sammanhang och en delaktighet med sitt närområde så minskar risken för förstörelse. Även den sociala hållbarheten och folkhälsan förbättras med ett mångfacetterat civilsamhälle.

Barbro Larsson

Regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Västmanland

Budget

Region Västmanland har flera år av goda ekonomiska resultat trots kriser såsom varuförsörjning, pandemi och Rysslands anfallskrig mot sitt grannland. Förra mandatperioden har Centerpartiet ingått i styret och trots nämnda kriser har man lyckats med att få mycket goda resultat långt över god ekonomisk status. Politiskt har man balanserat i det svåra läget med statsstöd, effektivitetsprogrammet ”Ekonomi i Balans” och olika satsningar. Vi har en fortsatt period med svåra ekonomiska utmaningar. Det kräver klok återhållsamhet, prioriteringar och nytänk, satsningar och obekväma beslut krävs av regionledningen. Som alternativ till styrande politiken föreslår här Centerpartiet nödvändiga satsningar och omprioriteringar.

Förflyttningen mot Nära Vård måste fortsätta med oförminskad kraft och vilja, Centerpartiet har som målsättning att 25% av hälso- och sjukvårdens resurser skall gå till primärvården senast 2030. Region Västmanland har många anställda och en alltför stor del av dessa är sjukskrivna, betydligt mer än i andra sektorer i samhället. Centerpartiet menar att regionen som arbetsgivare genast måste vidta åtgärder för att sänka andelen sjukskrivna med 2%, detta motsvarar 115 årsanställda. Denna förbättrade kompetensförsörjning skulle dels leda till en högre produktion samt en kraftig reduktion av dyr hyrpersonal.

Regional utveckling har en lång rad områden som är viktiga för att utveckla länet, vi allokerar mer resurser till detta område och ger i uppdrag till vad de skall användas till. Aktuella områden är infrastruktur, de gröna näringarna, besöksnäringen, nyföretagande och kompetensförsörjningen.

Större förändringar i Centerpartiets budgetförslag:

-Centerpartiet fullföljer ramförstärkningen av RUN med 1,1 miljoner kronor

-Minskad sjukfrånvaro med 2% motsvarar ett värde på ca 60 000 000 kr, utfallet blir minskad användning av hyrpersonal, ökad produktion eller minskat underskott i hälso-sjukvården samt en möjlighet till fler satsningar inom regional utveckling.

-Effektivare lokalanvändning gällande kontor, samtalsrum, hemarbete ger alla möjligheter till besparingar och mindre externt hyrda lokaler samt borttagna baracklösningar bör redan första året ge besparingar på ca 2 000 000 kr.

-För ett framgångsrikt effektiviseringsarbete krävs ett ledarskap med ansvarsfördelning via ett decentralistiskt arbetssätt där varje verksamhet gör sin del av uppdraget, om varje enhet i verksamheterna identifierar och genomför sin del av effektiviseringar på 1% ger detta besparingar på 100 miljoner.

-De frigjorda resurserna skall främst användas till att minska underskotten i hälso- och sjukvården, öka produktionen och minska köerna. Speciella satsningar som Centerpartiet vill göra inom medel som står till regionstyrelsens förfogande och som överförs inom ram 2026.

-Satsning på en landsbygdsstrateg, regionala utvecklingsförvaltningen behöver ytterligare förstärka sin kompetens inom landsbygd, gröna näringar, skog och landsbygdens infrastruktur. Här anslår vi för 1,5 miljoner.

-En extra satsning för barn och unga med psykisk ohälsa, långa köer och många ansvariga parter ger en frustrerande situation, inte minst för unga människor. Här anslår vi 4 miljoner.

-En satsning på tillnyktringsenheten här anslår vi 2,0 miljoner

-Satsning på samarbete mellan psykakuten, ambulansen och tillkommande tillnyktringsenhet. Här anslår vi 1,0 miljoner.

-Avveckla beredning för invånardialog ger en besparing på ca 230 000 kronor.

-Se över regelverket för friskvårdsbidraget som förtydligar och resulterar i sänkta kostnader -5 miljoner kr.

-Höj patientavgiften på vårdcentral med 30 kronor vilket ger en intäkt till regionen på ca 13,5 miljoner kronor.

-En minskning av revisorernas anslag med 0,8 miljoner kronor.

läs hela budgeten här!