Lantbruket är viktigt!

Lantbruk

för Västerås och Västmanlands försörjning av livsmedel och bioenergi

Sverige har idag en självförsörjningsgrad på runt 50 % och är i stort sett bara självförsörjande på spannmål och morötter. I en allt mer osäker omvärld är livsmedelsförsörjningen i Sverige viktig för landets beredskap i händelse av kris eller krig, vilket till exempel den pågående Corona-pandemin visar.

För Centerpartiet är lantbruket och skogen en viktig förnyelsebar basindustri. Skåneslätten, Östgötaslätten, Västgötaslätten och Västerås/Mälardalen har landets bästa jordar. Västerås har en stor andel bördig jordbruksmark med goda förutsättningar att producera sunda och säkra livsmedel och miljövänlig energi. 

För 100 år sedan var det flera framträdande lantbrukare i Västerås och Västmanland som startade upp bondekooperationen i länet och landet. Det bidrog till att alla lantbrukare, oavsett storlek, fick en rättvis betalning för sina varor. Med hjälp av Hushållningssällskapen och lantbrukskooperationens företag skedde en enorm utveckling till mer effektiva brukningsmetoder baserade på miljömässig hållbarhet och djurvälfärd. En utveckling som fortgår än idag och som blir alltmer viktig i en omvärld med klimatförändringar, naturkatastrofer, krig och pandemier. 

Det naturliga kretsloppet är grunden i den gröna omställningen. Betande djur bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald. Vallgrödor, spannmål och baljväxter som förädlas till vegetabilier, mjölk och kött. Gödseln som djuren producerar rötas till biogas för drivmedel och återförs som näring till åkrarna för nästa gröda. Solceller på gårdstaken som tillverkar lokalproducerad el. Det naturliga kretsloppet sluts, samtidigt som vi brukar utan att förbruka. 

Centerpartiet anser att det finns stora förutsättningar att öka livsmedelsproduktionen i Västerås och i Sverige. Därför var vi tydliga i samarbetet med S, L och MP att Västerås Stad ska ta fram en lokal livsmedelsstrategi, som hänger samman med den regionala och nationella livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategin handlar om öka produktionen av lokalproducerad mat, öka andelen viltmat, utveckling av matturism och krismat, att klara livsmedelsförsörjningen i händelse av naturkatastrof, kris eller krig. Vi har tagit initiativ till att bygga upp samordnad varudistribution inom kommunen, som kan upphandla mer lokalproducerad mat och distribuera till skolor, förskolor och äldreboenden. 

Det handlar också om att ge förutsättningar för lantbrukets företag att växa och utvecklas. Västerås har ett fantastiskt läge för spannmålsimport och export i Nordens största insjöhamn. Det behövs en hållbar lösning så att spannmålsmottagning och lagring kan fortgå även vid en utveckling av stationsområdet.  

Monica Stolpe-Nordin (C), Kommunalråd  Västerås 

Eva-Lotta Svensson (C), Ordförande Centerpartiets kommunkrets i Västerås