Krisande idrottsföreningar får stöttning

Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande beslutade igår om lättnader för de idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet som har det svårt till följd av Coronapandemin.

Nämndens förvaltning har skickat ut en enkät och ringt runt till alla bidragsberättigade föreningar för att få en bild av läget. Resultatet visar att alla påverkats på något sätt och att flera föreningar har en mycket ansträngd ekonomisk situation bland annat på grund av minskade intäkter från arrangemang och utebliven sponsring. De är även oroliga över att tappa medlemmar som en följd av att verksamheten pausas.

En stor del av föreningars intäkter består av statligt och kommunalt aktivitetsstöd som baseras på antal deltagare och timmar under året. Ett normalt år betalar kommunen ut 60 % av det beräknade aktivitetsstödet för innevarande år under våren och resterande del efter uppföljning av föreningsaktiviteterna på hösten. Igår beslutade en enig nämnd att istället betala ut hela beloppet i maj månad utan avstämning, förutom mot eventuellt upparbetade hyreskostnader.

Nämnden tog även beslut om ett antal andra punkter för att underlätta för kommunens idrottsföreningar:

  • Nämnden tar inte ut någon hyresdebitering när en förening väljer att ställa in verksamhet i stadens idrottsanläggningar på grund av Coronapandemin.
  • Söka statligt hyresstöd (det statliga program som medger hyresminskning för företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter) för föreningar som hyr lokal årsvis och där förvaltningen är hyresvärd.
  • Avsätta kvarvarande medel från årets föreningsstöd, 400 000 kr, som föreningar som drabbats speciellt allvarligt av Coronapandemin får söka för att långsiktigt säkra sin barn- och ungdomsverksamhet.
  • Uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag för ytterligare medel till idrottsföreningar för akut stöd i syfte att långsiktigt säkra sin barn- och ungdomsverksamhet.
  • Uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om akutstödet efter förslag från förvaltningen.

- Idrottslivet har en otrolig viktig betydelse för Västerås, både för folkhälsan och det förebyggande arbetet och det vore förödande om en stor andel av den ideella föreningsverksamheten upphör på grund av pandemin. Vår förhoppning är att det här ska hjälpa föreningarna att klara sig igenom krisen. Vi kommer också följa hur det statliga stödet på 500 miljoner som fördelas från Riksidrottsförbundet kan komma våra föreningar till del, säger Vicki Skure-Eriksson (C) ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande.

Här rapporterar Västerås Tidning

Här kan du mer i VLT

Här kan du höra P4 Västmanlands inslag