Centerpartiet röstar emot förslaget att avveckla västerås flygplats

Under kommunstyrelsens sammanträde onsdagen 29 april röstade Centerpartiet avslag på S, L och MPs förslag att avveckla Västerås Flygplats och lämnade in följande reservation:

Centerpartiet ser Västerås flygplats som en viktig del i regionens infrastruktur vilken bidrar till vår regionala utveckling, främjar vårt näringsliv och har en nyckelroll i regionens beredskap vid tider av kris eller krig. Räddningstjänsten, sjukvården, försvarsmakten och utbildningsanordnare nyttjar Västerås Flygplats frekvent i dagsläget.

Vi är mitt uppe i en världsomspännande pandemi som vi ännu inte vet effekterna av. Men två effekter är tydliga; coronakrisen visar hur sårbart samhället är för brister inom livsmedel, skyddsmaterial och andra livsnödvändiga varor. Och i coronakrisens spår har många redan förlorat sina jobb och fler kommer drabbas.

Förutom att generera arbetstillfällen i Västerås ger flygplatsen en samhällsekonomisk vinst som framförallt tillfaller staten och regionen. Därför är det naturligt att Västerås Stad, som ägare av flygplatsen, initierar en dialog med regionen om ett delat ansvar. I riksdagen pågår diskussioner om ökat stöd till regionala flygplatser och hur staten ska säkra landets beredskap genom att bevara dessa.

Det finns även en miljöaspekt som vi behöver ta hänsyn till. Marken är förorenad efter att i över 90 år varit en plats för flygverksamhet. Tidigare fanns inte lika hårda miljökrav som nu och erfarenheter från sanering efter liknande flygplatser visar att det bästa för miljön kan vara att lämna marken orörd. Centerpartiet ser en stor risk att marken inte kommer kunna nyttjas till något annat.

Centerpartiet anser att Västerås Stad i första hand ska kontakta regionen och andra aktörer för medfinansiering eller delägarskap, vilket även ingår i handlingsplanen för flygplatsen som kommunstyrelsen antog 2017. I andra hand behöver vi utreda vilka konsekvenser en nedläggning av Västerås Flygplats får för att inte fatta ett förhastat beslut som försämrar för västmanlänningar i framtiden.

Nämndintitivet innehåller dessutom beslutsformuleringar som är tveksamma juridiskt.

Då yrkandet om att avslå nämndinitiativet föll reserverar vi oss mot beslutet