Västerås antar policy för livsmedelsförsörjning

Idag den 7 maj, antog ett helt enigt kommunfullmäktige en policy för livsmedelsförsörjning. Centerpartiet är stolta över att Västerås är en av de första kommunerna att göra detta och att det nu råder en samsyn kring hur viktig livsmedelsförsörjningen är. Vi ser också vikten av att arbetet med att ta fram en lokal livsmedelsstrategi fortsätter. Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd sa såhär under sitt anförande i kommunfullmäktige:

Den 2 mars i år presenterades utredningen ”Mätt och frisk” – en förslag till ett nytt mål för försörjningsförmåga, hur Sveriges befolkning ska ha säker mat och säkert dricksvatten i händelse av kris eller krig.

Den är framtagen av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som ett underlag för fortsatta inriktningen av det civila försvaret inom ramen för totalförsvaret i Sverige som MSB och Försvarsmakten ansvarar för.

När det gäller det civila försvaret ligger naturligtvis ett stort ansvar på staten, men ett stort ansvar för befolkningen ligger också på regionerna och på oss ute i kommunerna.

Under 2,5 år har Västerås stad arbetat med att ta fram en beredskapsplan, handlingsplan och policy för livsmedelsförsörjning för att kunna tillhandahålla mat till särskilt utsatta grupper, förskolor och skolor och stötta och värna den lokala livsmedelsproduktionen och livsmedelsföretagen. Det handlar om beredskapslager, ändrade menyer, reservkraft till strategiska tillagningskök mm.

Som en av de första kommunerna i landet antar vi idag den här planen. Många har varit involverade i arbetet under åren, LRF, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Regionen, ICA m fl.
Vi har kommit långt i Västerås jämfört med många andra, men arbetet har bara börjat.

För oss i Centerpartiet är livsmedelsförsörjningen en otroligt viktig fråga. Varannan tugga vi äter är importerad. Vill vi ha mat i kristid måste vi också efterfråga och handla svensk, lokal mat, också när det inte är kris. Den kris vi nu är inne i visar hur sårbara vi är.

Vi måste säkerställa att livsmedelsproducenter får tag i insatsvaror som drivmedel, gödning, vatten, veterinärmedicinska produkter även vid kriser.

Vi måste även i samhällsplaneringen fortsätta värna produktiv åkermark och den biologiska mångfalden.

I samband med årsplanen 2020 beslöt kommunfullmäktige att ge i uppdrag att ta fram en lokal livsmedelsstrategi som hänger ihop med den nationella och regionala. Livsmedelsstrategin går ut på att öka den lokala livsmedelsproduktionen, mer viltmat, ökad matturism och mat i tider i kris eller krig. Den måste vi nu ta tag i och knyta ihop med beredskapsplanen och policyn för livsmedelsförsörjning.

Så skapar vi ett hållbart samhälle som också ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och gör oss mindre sårbara i kriser av olika slag.