Presentförslag till partnern – ta ut en föräldradag!

För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 mars borde alla män som lever med en kvinna ta ut några föräldradagar istället för att köpa en present. Ojämställdhet i familjelivet begränsar kvinnors frihet, minskar deras ekonomiska utrymme och snävar in karriärvägar.

En del av utmaningen är den skeva fördelningen i uttaget av föräldraledighet. Dagens föräldraförsäkring har lappats och lagats vid upprepade tillfällen utan helhetsperspektiv. Att kvinnor får ta den ekonomiska smällen för det kan vi inte acceptera. Det är inte en köksbordsfråga, det är en samhällsfråga och det behövs politik som möter problembilden. Det är dags att modernisera föräldraförsäkringen.

Varje familj måste ha rätt att själv bestämma över sin föräldrapenning. Staten ska inte lägga sig i hur enskilda hushåll väljer att dela upp dagarna. Däremot går det heller inte blunda för det strukturella samhällsproblem som nuvarande föräldraförsäkring skapar och vidhåller. Kvinnor har idag 10 % lägre inkomst än män enligt Medlingsinstitutet. En rapport från Försäkringskassan visar att skillnaderna ökar i samband med nytt föräldraskap. Delar en kvinna lika på föräldraledigheten med sin manliga partner hamnar hon ändå 5 år efter i inkomstutvecklingen. De flesta delar dock inte lika. 2020 tog kvinnor ut 70% av föräldradagarna och denna majoritet hamnar 5 år efter i löneutvecklingen. Dessutom krävs det mer än 8 år innan kvinnan tjänar samma procentuella del av hushållets inkomst som året innan barnet föds.

Att kvinnor hamnar på efterkälke får förödande konsekvenser längre fram. Kvinnor som är borta från arbetslivet under längre perioder får sämre pension, vilket förstärks av att kvinnor i högre utsträckning än män vabbar och jobbar deltid när barnen är små. På grund av detta får kvinnor i snitt 5500 kronor mindre i pension senare i livet. Det är inte rättvist att den ena föräldern bär ett livslångt ansvar för uttaget av föräldraförsäkring samtidigt som den andra kan klättra i karriären.

Det måste gå att både vara förälder och göra karriär, även som kvinna. Därför behöver föräldraförsäkringen moderniseras och bli mer flexibel. Den grundläggande friheten att styra sitt eget liv måste respekteras, och att låsa fler dagar till respektive förälder är inte lösningen. Istället vill vi göra det enklare att överlåta de föräldradagar som inte är öronmärkta till två andra närstående personer. Det är dels nödvändigt i de fall där mor- och farföräldrar kan hjälpa till lite extra i vardagspusslet, men framförallt är det viktigt för de barn som har fler än två föräldrar. För att främja jämställt uttag av föräldradagar och VAB vill vi också återinföra jämställdhets- och VAB-bonus för depar som delar lika på föräldradagarna.

Sveriges föräldraförsäkring ger varje barn 480 dagar med sina föräldrar. Systemet är ett av världens mest generösa och det måste värnas. Samtidigt kan vi inte blunda för den ojämlikhet som systemet genererar. 2021 måste kvinnor och män leva livet på lika villkor, både vad gäller familjelivet och vad gäller arbetslivet. Därför kommer vi att fortsätta jobba för en moderniserad, flexibel och jämlik föräldraförsäkring.

Anna Gunstad BäckmanOrdf. Centerkvinnorna i Västmanlands länsavdelning

Milena Axklo ( C ) Ersättare i Individ- och familjenämden Västerås

Läs artikeln i VLT här