Debatt:

Varför vill inte M och KD utveckla landsbygden?

På kommunstyrelsens möte den 8 juni fattades beslut om Västerås medfinansiering av Leader Mälardalen för perioden 2023-2027. Leadermetoden bygger på att näringslivet, ideella organisationer och offentlig sektor går samman i ett partnerskap för att utveckla landsbygden, för vår del inom området Leader Mälardalen.

Grunden är att de som bor och verkar på landsbygden ska driva utvecklingen. Metoden är ett kreativt och innovativt arbetssätt för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar, lokala behov och lokal kunskap. Flera olika utvecklingsprojekt har genomförts och drivs just nu i vårt område, stora som små, och kommunstyrelsen fick ta del av en sammanställning av projekten inom Västeråsområdet inför beslutet.

Merparten av budgeten finansieras av EU:s landsbygdsfond, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. För att kunna använda sig av medlen krävs en offentlig medfinansiering på 33 procent, max 20 kronor per invånare och år. För Västerås del handlar det om 536 000 kronor beräknat på det antal invånare, 26 762, som finns inom Västerås del av Leaderområdet, det vill säga hela kommunen förutom tätorten Västerås.

För oss i Centerpartiet är det givet att Västerås stad ska ge det årliga bidrag som förväntas. Vi ser också möjligheter att bli ännu bättre på att stötta initiativ som leder till att Västerås landsbygd får en större del än i dag av den möjliga finansiering som ges genom EU:s strukturfonder – där kommunen tillsammans med näringslivet, ideella föreningar och invånare i olika åldrar kan vara med och utveckla landsbygden, i det stora och i det lilla.

Flera partier säger sig vilja värna om landsbygden, men det gäller tyvärr inte M och KD. Deras förslag var att kraftigt sänka det årliga bidraget till Leader med 78 procent, till 116 000 kronor per år, något som skulle innebära mycket sämre möjligheter till landsbygdsutveckling. Tack och lov röstades deras förslag ner av kommunstyrelsens majoritet. För oss i Centerpartiet finns det ingen tvekan. Landsbygden och alla som bor och verkar där är en viktig del av Västerås som ska utvecklas, inte avvecklas.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Gruppledare