Västeråsmajoriteten presenterar ansvarsfull budget inför tufft 2023

Idag presenterade vi i Västeråsmajoriteten vår årsplan och budget för 2023. Det är en stabil budget i en utmanande tid som arbetats fram med stor tillit och lyhördhet mellan våra fyra samarbetspartier och där vi i Centerpartiet har fått gehör för våra politiska prioriteringar.

Vi presenterade idag en budget för ökad trygghet, klimat, miljö, landsbygd och företagande och bättre samverkan mellan kommunen, kulturen, idrotten och övriga civilsamhället. För oss i Centerpartiet är det viktigt att ingå i en majoritet som bygger på tillit och framtidstro i en orolig tid, för Västerås bästa, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Sverige och Västerås är på väg in i en lågkonjunktur. Mat, el, drivmedel och andra varor har blivit betydligt dyrare i takt med att energikrisen driver upp inflationen och räntorna. De västeråsare och lokala företag som redan hade det tufft ekonomiskt riskerar att få det ännu tuffare. I svåra tider har det offentliga ett extra stort ansvar. Vi i den nybildade Västeråsmajoriteten är redo att ta det ansvaret.

Västeråsmajoritetens första gemensamma budget är inte i alla delar den budget som vi skulle vilja lägga. Det behövs fler och större satsningar inom en rad områden. Nu tvingar de osäkra tiderna oss att laga efter läge.

Den viktigaste prioriteringen i årsplanen för 2023 är att lindra lågkonjunkturens effekter på kommunens verksamheter. Stora besparingar inom skola, vård och omsorg skulle vara förödande för västeråsarna. Därför väljer vi att kompensera för demografi, löneökningar och prisökningar fullt ut. För att kunna göra det sänker vi resultatet till 0,9 procent.

Västeråsmajoritetens avsiktsförklaring som sträcker sig över hela mandatperioden innehåller satsningar på bland annat välfärden, tryggheten, civilsamhället, näringslivet, arbetsmiljön, tryggheten, landsbygden och klimatet. Dessa återkommer vi till i vår med ett förslag till kommunfullmäktige om mål för mandatperioden.

Men redan nu rullar vi ut några större satsningar för att göra Västerås starkare och vardagen bättre för västeråsarna. Vi gör det i form av tre paket: ett trygghetspaket, ett kollektivtrafikpaket och ett paket med övriga satsningar.

Paketen samlas under kommunstyrelsen och är tydligt definierade. De består av sammanlagt 50 miljoner kronor som nämnderna kan äska för att genomdriva satsningarna. Utöver paketen läggs en reserv på 40 miljoner kronor i kommunstyrelsen för elkompensation.

Några viktiga satsningar:

 • Vi ökar takten i Agenda 2030-arbetet
  Klimatförändringarna sker allt snabbare, vi har ett fruktansvärt krig i Europa, höga priser på mat, el och bränsle och hög inflation samtidigt som barn och unga i familjer med svag ekonomi lockas in i droghandel och kriminalitet som blir allt grövre. Hela Västerås ska utvecklas hållbart utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Men vad betyder social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet för oss lokalt i Västerås? Det måste vi göra tydligt och mäta förflyttningen bättre – att vi går åt rätt håll.
 • Fler klimat- och miljösatsningar
  Ökad energieffektivisering och omställning till förnybar energi, bland annat genom mer solceller, en tydlig plan för klimatneutralt byggande och värna den produktiva åkermarken. Vi fortsätter utveckla samordnad varudistribution med klimatsmarta transporter och möjliggör mer lokal mat till förskolor, skolor och äldreboenden.
 • Vi bildar ett landsbygdsråd för lika villkor i hela kommunen
  Dialog med boende, företag och organisationer på landsbygden för att stötta utvecklingen på landsbygden, ge bättre förutsättningar för jobb, grön energi, livsmedelsförsörjning och för att säkerställa att landsbygdsperspektivet finns med i alla kommunala beslut. Minst 1 miljon kronor per år avsätts till ett nyinrättat landsbygdsråd för att utveckla kommunen utanför tätorten Västerås, pengar som kan sökas av ideella organisationer. Lika villkor innebär också att alla grundskolelever på landsbygden ska få sin skolplacering på samma sätt som i tätorten och inte efter hur kommunen ritat kartan.
 • Fler i jobb istället för bidrag
  Vi har idag fler personer i försörjningsstöd än vad som bor i Barkarö. Över hälften av dem har arbetsförmåga men är utan jobb helt eller delvis och klarar inte sin försörjning, samtidigt som företag och offentlig sektor har svårt att hitta kompetent arbetskraft. Det blir ett ansvar för den nya Arbetsmarknadsnämnden. Vi måste öka samverkan med lokala företagen, med fokus på mindre och medelstora företag. Det handlar bland annat för att bättre kunna kombinera tjänster med språkträning, förbättra matchningen, mota kompetensbrister och erbjuda en hög kommunal service.
 • Ökad trygghet genom bättre samverkan med civilsamhället
  Mer föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i alla kommundelar, ökade medel till barn- och ungdomsföreningar, tidiga insatser och samverkan mellan skola, familjecentrum, fritidsklubbar, fritidsgårdar, idrottsföreningar, studieförbund och kultur är viktigt för att erbjuda en meningsfull fritid för alla oavsett plånbok och hemförhållanden. Vi ska få fram minst 1000 nya sommarjobb till barn och unga från att de slutar årskurs 6. Jobben samlas i en sommarjobbsbank som skapas tillsammans med företag, organisationer och kommunen. Att tidigt kunna tjäna egna pengar lagligt minskar risken att lockas in i kriminalitet.

Läs hela Årsplan 2023 här , 3.7 MB.