C: Funktionsrättsperspektivet måste genomsyra all EU-lagstiftning

DEBATT. Tack vare EU-samarbetet kan vi röra oss fritt i alla unionens medlemsländer. Vi kan söka jobb eller börja plugga i vilket annat EU-land som helst. Våra grundläggande fri- och rättigheter är dessutom lagstadgade i EU-fördragen, så att vi alla är garanterade likabehandling och skydd mot diskriminering. Så ser det i alla fall ut i teorin.

Men i praktiken begränsas personer med funktionsnedsättning när de reser inom EU då deras status inte erkänns på ett likvärdigt sätt av alla länder. De går miste om förmåner som de egentligen ska ha rätt till, vilket både kostar rent ekonomiskt men också kan göra att lusten att resa i Europa försvinner.

Dessutom ser vi hur diskriminering av människor med funktionsnedsättning fortfarande förekommer runtom i hela Europa. I hela 14 medlemsländer är rösträtten sammanlänkad med en persons ‘juridiska kapacitet’, så att personer som står under förmyndarskap inte tillåts rösta. Det ledde till att 400 000 personer nekades att rösta i EU-valet 2019. I 13 medlemsländer är det fortfarande tillåtet att tvångssterilisera personer med funktionsnedsättning. Därtill tvingas cirka 1 miljoner människor runtom i Europa fortfarande leva isolerade i gammaldags institutioner.

Även i Sverige finns otroligt mycket kvar att göra för att säkra fri- och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har till och med fått kritik av FN i en nysläppt rapport. Centerpartiet i Västerås och Västmanland är fast beslutna att tillsammans med våra europaparlamentariker fortsätta kämpa för allas lika värde och rättigheter i hela Europa. Därför presenterar vi ett tillgänglighetsmanifest med tio konkreta förslag som vi vill jobba med nästa mandatperiod i Europaparlamentet.

Först och främst måste Funktionsrättskonventionen implementeras i alla EU-länder så att domstolar och myndigheter i alla länder blir förpliktade att följa den. Även i alla regioner och kommuner behöver vi bli mycket bättre på att se till att de rättigheter som garanteras i Funktionsrättskonventionen faktiskt efterföljs för alla våra invånare med funktionsnedsättning.

Det handlar om varje människas rätt att inkluderas i samhället, bestämma över sitt eget liv och ha frihet att röra sig fritt utan hot, våld och kriser. Vi vill att funktionsrättsperspektivet ska genomsyra all lagstiftning och att fundamentala rättigheter såsom rösträtten och skydd mot diskriminering ska garanteras i alla unionens medlemsländer.

Centerpartiet lovar att fortsätta kampen för ett friare Västerås och Västmanland, ett friare Sverige och ett friare Europa. För ett samhälle som funkar för personer med funktionsnedsättning, helt enkelt.

Anders Wigelsbo (C), distriktsordförande Västmanland och kandidat i EU-valet
Reidun Andersson (C), kretsordförande Västerås

Läs debattartikeln i VLT här