Anställningsgaranti UTREDS för elever på vård- och omsorgsprogrammet 

Äldrenämnden och utbildningsnämnden har uppdragit åt sina respektive förvaltningar att tillsammans utreda hur en anställningsgaranti för elever som tar examen från vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet skulle kunna utformas.   

Det råder stor brist på personal inom vård och omsorg. Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning har redan idag svårt att hitta utbildad personal till sina rekryteringar. Och bristen förväntas öka. Samtidigt blir konkurrensen om arbetskraften allt tuffare.

Både i Västerås och nationellt ser man att allt färre ungdomar väljer att läsa vård- och omsorgsprogrammet, vilket gör att tillgången på gymnasialt utbildad vård- och omsorgspersonal minskar. 

– Vi behöver generellt få fler att välja yrkesprogram på gymnasiet, för det är redan idag stor brist på arbetskraft inom de yrkena. Och framför allt bedöms tillgången på utbildade inom vård och omsorg bli otillräcklig under en lång tid framöver. Här har vi ett jobb att göra, säger Eva-Lotta Svensson (C), ordförande utbildningsnämnden.

En anställningsgaranti skulle både kunna locka fler ungdomar att söka till vård- och omsorgsprogrammet och underlätta för Västerås stad att hitta utbildad personal.