Mikael Palmqvist

Bild

Till glädje för hela folket!

Mitt namn är Mikael Palmqvist och jag bor i Västerås. Jag kandiderar till kyrkomötet, stiftsfullmäktige i Västerås stift och till kyrkofullmäktige i Västerås för Centerpartiets nomineringsgrupp. Jag arbetar som förskollärare med inriktning utomhuspedagogik i Kungsörs kommun. Arbetar utifrån ett miljö och friluftsinspirerat arbetssätt där en stor del av utbildningen sker utomhus och där naturen är den bästa lek och läroplatsen. På det viset lär vi oss umgås med och värna om naturen. Vi vill att barnen i sin utbildning får en positiv upplevelse av att vara utomhus.

Att vara ute i naturen och tillsammans se och upptäcka saker väcker nyfikenhet, intresse och lust att lära. Vi mår bra, blir mindre stressade, får upplevelser med alla sinnen.

Jag lägger min röst i kyrkovalet, och vill vara med och arbeta för en kyrka som driver på för - en grön hållbar omställning ,- för fler lokala mötesplatser nära dig och mig, - för mer öppenhet, tolerans och som motarbetar all slags utanförskap. Det är viktigt att Kyrkan präglas av framtidstro och är en stark röst för alla människors lika rätt och värde. Det gäller i synen på samhället i stort och det gäller också i engagemanget inom Svenska kyrkan.

Har i flera tidigare mandatperioder innehaft olika förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan för Centerpartiet. Bl a som ersättare i kyrkomötet i två mandatperioder. Nuvarande uppdrag sedan flera mandatperioder är som ordinarie ledamot i Västerås kyrkofullmäktige.

Har via de två senaste framgångsrika kyrkovalen, där vi i Centerpartiet Västerås utökat våra mandat efter röstframgångar i valet, sett och tagit del av det glädjande konstaterandet, att ökade Center-mandat ger ökade möjligheter för de stora möjligheternas kyrka (Svenska kyrkan), att verka. Detta till glädje för hela folket i Västerås pastorat!

Minns änglabudskapet till herdarna natten då Jesus föddes i Betlehem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket…” Det är ett löftesrikt och förhoppningsfullt budskap som inkluderar alla och är därmed till glädje för hela folket. Detta är en viktig utgångspunkt och vägledning för mig i min kandidatur i kyrkovalet.

Centerrörelsen är sedan länge en stark kraft som gör skillnad för hela Västerås, stiftet och Sverige och som utifrån sin tydliga värdegrund - om alla människors lika värde, driver på för en engagerad, öppen och tillgänglig folkkyrka. Där såväl troende, icke troende, tvivlare, sökare, medlemmar och icke medlemmar ska känna sig välkomna! För mig bottnar just folkkyrkotanken i ovanstående hoppfulla bibelcitat som inkluderar alla och i Centerpartiets grundläggande värdegrund som också inkluderar alla. Det innebär bl a att vi i valrörelsen fortsätter stå upp för värme, medmänsklighet och en grön omställning. Vi är därmed med och ger kraft åt varje människa.

Avslutningsvis vill jag påminna om och citera Centerpartiets förre partiledare Thorbjörn Fälldin som redan 1976 i ett tal, som känns lika aktuellt idag, redogjorde för Centerpartiets ståndpunkt gällande kyrkofrågor. Om vikten av att vara en öppen tillgänglig folkkyrka i hela landet.

Utdrag från Thorbjörn Fälldins tal från 1976:

”…förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten reformeras så att kyrkan får så stor frihet som möjligt, samtidigt som garantier för folkkyrkans framtid behålls genom en grundläggande lagstiftning och säker ekonomi. Vi skall fullfölja strävandena efter att ge de fria trossamfunden bättre arbetsvillkor både ekonomiskt och på andra sätt.

På Svenska kyrkan ställer vi det särskilda kravet, att den skall verka över hela landet. Socialdemokraterna är ense med oss om detta. Men då måste kyrkan ges möjlighet att göra detta.”

Rösta på mig, Mikael Palmqvist, Centerpartiet den 19 september.

Läs mera om våra kandidater, tryck här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.