Vi vill

Vi räknar ner 30 dagar fram till valdagen 9 september. Varje dags "vi vill" är hämtad från vårt handlingsprogram.

Nu har vi räknat ner från 30 med en sak varje dag vad vi vill göra om vi får ditt förtroende i valet. Nu är valdagen nästan här och det återstår bara för dig att berätta vad du vill genom att rösta. #1dagkvar

Vi vill ta fram en strategi för att stärka utvecklingen av service och handel i våra olika kommundelar, olika stadsdelscentrum och Västerås city. Det handlar om hur vi kan skapa trygghet, företagsamhet och tillgänglighet för alla. #2dagarkvar

Vi vill se ett samhälle som på alla nivåer bygger på frihet, trygghet, ansvar, öppenhet och tolerans. Vi vet att människor runt om i Västerås har viljan och förmågan att skapa en god utveckling – om de får chansen. #3dagarkvar

Vi vill bygga ett reningssteg i avloppsreningsverket för att förhindra att läkemedelsrester sprids till Mälaren, vår dricksvattentäkt. #4dagarkvar

Vi vill ta fram en plan som säkerställer att alla som bor i Västerås har tillgång till bredband, i hela kommunen. #5dagarkvar

Centerpartiet vill se idrotten leva i hela kommunen. Rekreationsytor som plats för utegym och näridrottsplatser måste tidigt finnas med i planprocessen. Vi vill ta fram en plan för lokala idrottsplatser i Västerås kommun- och stadsdelar. Det är viktigt för både spontanidrotten och föreningslivet. #6dagarkvar

Vi vill ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås som blir en naturlig del i den regionala livsmedelsstrategin för Västmanland. #7dagarkvar

Vi vill utöka utlåningsmöjligheterna inom Fritidsbankens verksamhet så att den också innefattar kulturredskap. Det ska vara lika lätt att låna en blockflöjt som en fotboll. #8dagarkvar

Centerpartiet i Västerås vill behålla och ha en långsiktig plan för flygplatsens fortsatta utveckling. Vi vill ta vara på möjligheten att aktivt påverka omställningen till ett grönt flygande genom att med olika medel styra verksamheten till mer klimatvänligt flyg. #9dagarkvar

Vi vill sträva efter att det ska vara billigt för alla typer av föreningar att hyra idrotts- och skollokaler, gärna låga eller ingen kostnad för ideella organisationer att använda vissa anläggningar. #10dagarkvar

Vi vill utreda förutsättningar för pendlarstationer i norr och väster tillsammans med den förstudie om spårvägstrafik i Västerås som redan pågår. #11dagarkvar

Vi vill införa en kulturgaranti i förskolan som innebär att alla fyra- och femåringar får minst två kulturaktiviter per år. #12dagarkvar

Vi vill ta fram en trähusstrategi för att öka byggnationen av trähus i Västerås. #13dagarkvar

Vi vill fortsätta bygga ut tätorten Västerås genom att uppföra en yttre led runt Västerås. Alltså vänder vi fokus från att bygga staden inåt till att bygga staden utåt. #14dagarkvar

Vi vill ta fram en tydlig digital agenda för skolan. Vi måste höja miniminivån idag och ha en plan framåt på kort och lång sikt. #15dagarkvar

Vi vill arbeta aktivt med att göra hamnen till Sveriges första fossilfria hamn. #16dagarkvar

Vi vill säkerställa att det blir ett utomhusbad i anslutning till Lögarängsbadet. Vi vill också tillgänglighetsanpassa Tillbergabadet. #17dagarkvar

Vi vill aktivt arbeta för att minska löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga medarbetare i Västerås Stad och minska sjuktalen. #18dagarkvar

Vi vill hitta metoder att renodla förskollärarens och lärarens arbetsuppgifter och låta människor med andra kompetenser sköta uppdrag som inte behöver utföras av någon med specifik lärarutbildning. #19dagarkvar

Vi vill utmana den urbana normen där vissa enbart ser landsbygden som något utanför staden. Landsbygden benämns som något man åker ut till. Med urbana normglasögon är det svårt att se kopplingen mellan stad och landsbygd och det är lätt att glömma bort att landsbygden är en förutsättning för mat och energi vid en krissituation. #20dagarkvar

Vi vill se olika typer av boenden för äldre såväl inne i Västerås centralort som i de mindre orterna på landsbygden som exempelvis Tillberga, Barkarö, Dingtuna, Skultuna och Romfartuna. #21dagarkvar

Vi vill anställa en landsbygdsstrateg som har till uppgift att säkerställa att landsbygdsperspektivet alltid finns med. Målet är att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. #22dagarkvar

Vi vill satsa på ridanläggningar som är tillgängliga och uppfyller behoven för både hästar och ryttare. Därför vill vi se till att Hamres Ridskola får en ny lokalisering. #23dagarkvar

Vi vill utreda möjligheten att införa ”Gävle-modellen” för anställning i Västerås Stad. ”Gävlemodellen” innebär att 1,5 procent av kommunens totala antal tjänster ska gå till personer med någon form av funktionsnedsättning. #24dagarkvar

Text

Vi vill öka tryggheten för äldre genom mer modern välfärdsteknik, ökad personaltäthet och fortbildning av personalen. #25dagarkvar

Vi vill se en mångfald av stora och små aktörer på bostadsmarknaden. Byggbolag som lovar att bygga billiga hyresrätter ska prioriteras. #26dagarkvar

Vi vill utreda möjligheten att lägga alla pedagogiska fastigheter i ett kommunalt bolag för att effektivisera byggnationer och renoveringar och hålla kostnaderna nere. #27dagarkvar

Vi vill flytta över ansvaret för cykelfrämjande frågor och parasport till Nämnden för idrott och friluftsliv. #28dagarkvar

Vi vill fortsätta kompetensutveckla kommunens personal för att öka kunskapen om HBTQ-frågor. #29dagarkvar

Vi vill ha hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen vid förskolor och skolor. #30dagarkvar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.