Frågor och svar

Frågor och svar om Västerås Flygplats

Går flygplatsen flera hundra miljoner back?

Nej. 2019 redovisade Västerås Flygplats AB ett minusresultat på 23,7 miljoner kronor.

Kostnaden för infrastrukturen är ca 30 Mkr/ år. Sedan genererar all verksamhet ett överskott på mellan 5-10Mkr/år, vilket gör att resultatet blir ca 20-25 Mkr.

Själva fastigheten ligger i ett annat kommunägt bolag som heter Västerås Flygfastigheter AB, dit flygplatsbolaget betalar hyra. Detsamma gäller för alla andra verksamheter vid flygplatsen som är mer eller mindre beroende av att flygplatsen finns, som exempelvis flygskolorna, föreningarna och muséet. Det fastighetsbolaget gör en vinst på 7 Mkr/år.

Så att ha en flygplats, allt sammantaget, innebär en kostnad om ca 13-20 Mkr om året för Västerås, så som det ser ut just nu.

Det finns mycket goda möjligheter att öka intäkterna för flygplatsen och på så sätt förbättra resultatet, med fler flyglinjer, fler hyresgäster eller genom att utveckla området med företag som passar ihop med flygplatsen. Men det kräver långsiktighet hos ägarna. Med ett nedläggningshot hängande över flygplatsen är det svårt att få till bra avtal.

En ekonomisk tillskott från regionen av något slag skulle såklart minska Västerås kostnad. Likaså ett ökat statligt stöd, som just nu diskuteras i riksdagen.

Är de kommersiella flygen en kostnad för skattebetalarna?

Nej det är inte tillåtet enligt EU och vi följer dessa regler. De kommersiella flyget betalar för sig och ger flygplatsen ett överskott på ca 7 Mkr beroende på hur mycket trafik det är. 

Vad innebär flygplatsen för vår beredskap?

Någon sådan analys har inte gjorts. Men vi vet att ambulansflyg, brandflyg, polisflyg, kustbevakning, försvaret och frivilliga flygkåren nyttjar Västerås Flygplats frekvent idag. Västerås Flygplats används för tankning av flyg och helikoptrar. Om Västerås flygplats försvinner måste brandflyg tanka i t ex Linköping vilket förlänger tiden för släckningsarbetet. Arlanda har för mycket trafik för att det ska kunna ske smidigt.

Varför vill inte regionen vara med och betala?

Regionen har inte tagit ställning till att medfinansiera eller bli delägare eftersom inte Västerås kommun har inkommit med någon officiell fråga. Regionen behöver utreda hur en sådan ekonomisk överenskommelse skulle kunna se ut innan de kan ta ställning.

Varför betalar inte staten mer?

Just nu pågår utredningar i riksdagen om hur Sveriges regionala flygplatser ska stöttas ekonomiskt för att säkerställa beredskap och regional utveckling.

Varför kan man inte använda helikopter för sjuk- och organtransporter?

Det kan man och det gör man. En helikopter kan landa på fler ställen än ett flygplan och för korta sträckor kan det alternativet vara det bästa. Men när det behövs långa och snabba transporter så är flyget bäst. Flyget kan också landa i alla väder vilket inte är fallet för helikopter, men det förutsätter en instrumentell flygplats. Helikopter och flyg kompletterar varandra och båda transportsätten behövs. Om inte Västerås Flygplats finns så förlängs restiden med över en timme.

Om man lägger ner Hässlö flygplats så kan väl ambulansflygen använda Johannisbergs flygfält?

Nej, ambulansflyget har vissa krav ställda på sig. Dels måste det vara en instrumentell flygplats för att kunna landa även i dåligt väder, sedan är flygfältet för kort för de flesta plan som används. Vidare krävs räddningstjänst på plats, möjligheten att kunna tanka, samt att banan snöröjs och hålls i gott skick.

Kan man bygga bostäder på marken?

Nja, det är ytterst tveksamt. Dels är marken förorenad efter att varit plats för flygverksamhet i över 90 år och flygplatsen ligger på mark som tidigare varit en vik i Mälaren. Att sanera och påla skulle bli enormt kostsamt. Vi talar här om hundratals miljoner.

Vad blir det för kostnader vid en nedläggning?

Det vet vi inte ännu eftersom ingen konsekvensanalys är gjord. Men flygplatsbolaget och flygfastighetsbolaget har bokförda materiella tillgångar på 218 miljoner kronor. De kommer att behöva skrivas av och blir då en kostnad för Västerås Stad. Sedan har vi kostnader för rivning, deponi, uteblivna hyresintäkter och sanering som troligtvis kommer att vara hundratals miljoner om man jämför med andra nedlagda flygplatser.

Vi förlorar också de samhällsekonomiska vinsterna av att ha en flygplats. 2017 var dessa mellan 60 miljoner/år.

Vad är flygplatsen värd?

Det är inte lätt att svara på. I Sälen byggdes nyss en mindre och enklare flygplats än den vi har i Västerås och kostnaden för den landade på ca 750 miljoner kronor. Västerås Flygplats är större och mer avancerad så prislappen skulle uppgå till över en miljard, troligtvis mer. Sedan bör man ta med i beräkningen all annan verksamhet som finns kopplat till vår flygplats och de investeringar som gjorts i dem.

Kommer de pengar som lagts på flygplatsen automatiskt läggas på skola/vård och omsorg?

Nej, idag täcks underskottet på flygplatsen med överskott från andra kommunala bolag i koncernbolaget Västerås Stadshus AB. Om inte flygplatsens underskott fanns så skulle stadens bolag behövt betala ca 5 Mkr mer i skatt. Det som sedan skulle bli kvar går då i första hand till bolagen. Flygplatsens ca 20 Mkr kommer inte att påverka kommunens vård, skola och omsorg som kostar 6,7 miljarder.

Visste inte Centerpartiet att de andra partierna tyckte annorlunda i den här frågan när ni gick in i samarbetet?

Jo och därför föranleddes vårt samarbete av långa förhandlingar. Vi enades om ett 140-punktsprogram där punkt 140 rör flygplatsen. I den står:

En nedtrappning av koncernbidraget till flygplatsbolaget ska ske under mandatperioden. År 2022 ska flygplatsbolaget klara sig på ett koncernbidrag på väsentligt mindre än 15 miljoner kronor. Delmål är: 20 miljoner 2019 och 15 miljoner 2021. Toleransen mot avvikelser från målen kommer framöver att vara låg från ägarens sida. Inga subventioner ska gå till linje- eller charterflyg (passagerarflyg). Det nuvarande avtalet om passagerarflyg ska tillåtas löpa ut, och någon förlängning får inte ske om inte samtliga partier i den styrande koalitionen är överens om att det, och bedömer det som en uppenbart positiv ekonomisk affär. Likaså får inga nya avtal om passagerarflyg ingås om inte samtliga partier i den styrande koalitionen är överens om det, och bedömer det som en uppenbart positiv ekonomisk affär.

Brandflyg och sjuktransporter med flyg fortsätter liksom skolflyg och fritidsflyg. Samtliga dessa verksamheter måste dock i framtiden betala självkostnadspris för de flygplatstjänster de utnyttjar. Under mandatperioden skall kontakt tas med regionen om ett gemensamt ansvar för samhällsviktiga funktioner på flygplatsen.

Nu gör vi olika tolkningar av den här punkten. Vi i Centerpartiet vill att kontakt ska tas med regionen om medfinansiering eller delägarskap innan vi beslutar om nedläggning. Vi vill också att ett nedläggningsbeslut ska vara väl grundat med konsekvensanalyser och yttranden från berörda instanser.

Vad är instrumentell flygplats egentligen?

Godkänd enskild flygplats, allmän flygplats eller militär flygplats som upplåtits för civil luftfart, och där flygtrafikledningen utövas av personal som är godkänd för sådan ledning. En flygplats klassificeras som instrumentflygplats när en instrumentinflygningsprocedur är etablerad och erforderlig utrustning är installerad och godkänd för operativt bruk till minst en banriktning.

I korthet innebär det att flygtrafiken kan landa även i dålig sikt, till skillnad mot exempelvis ett flygfält där piloterna enbart förlitar sig på vad de faktiskt ser.

Vilka intäkter får kommunen av flygplatsen?

2017 gjordes en analys av ITA Utveckling AB som visade att flygplatsen genererade en samhällsekonomisk värde på 89,7 miljoner kronor. När koncernbidrag och statligt bidrag dragits av är den samhällsekonomiska vinsten 60,1 Mkr. Den uträkningen är baserad på att flygplatsen gett 216 årsarbeten. Idag skulle vinsten bli högre. Kommunen betalade 2017 ett koncernbidrag om 28,4 Mkr, vilket resulterade i ett minusresultat om -6,7 Mkr. 2019 uppgick koncernbidraget till 23,7 Mkr. Se tabell.

Tabell socioekonomi Västerås Flygplats

Hur påverkas länets attraktivitet och regionala utveckling av flygplatsen?

Västerås är Sveriges femte största stad belägen i vårt lands största tillväxtregion Mälardalen där 1/3 av landets befolkning bor inom en radie av 15 mil. Det regionala flygandet kommer sannolikt att öka i och med att flyget blir elektrifierat inom 10-20 år. Västerås och Västmanlands näringsliv och besöksnäring har alla möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med den flygutvecklingen.

Kostar all infrastruktur?

Ja vägar, järnväg, hamnar, bredband och så även flygplatser.

Det är ju dåligt för miljön att flyga, hur kan Centerpartiet ändå vilja att Västerås ska ha en flygplats?

Centerpartiet vill inte ha utsläpp men gärna flyg. Vi vill att Västerås ska vara en nod som driver utvecklingen av klimatsmart flyg framåt i Sverige. OSM Aviation Academy som är en av Skandinaviens största flygskolor belägen på Hässlö, har redan beställt 60 elflyg. Västerås historia har under de senaste århundradena och framförallt genom ABBs etablering legat i industrialiseringens framkant. Tillsammans med Northvolt, ser vi stora möjligheter att Västerås kommer vara drivande i utvecklingen av elflyg. Vi är också duktiga på biobränsle och vi ser gärna en utveckling av biojet.

Hur många livnär sig tack vare flygplatsen?

På själva flygplatsen jobbar ca 35 personer. Därutöver har ca ytterligare 250 personer sin försörjning via alla de företag och föreningar som återfinns på Hässlö och har verksamhet som kräver en instrumentell flygplats. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.