Alingsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Förslag om säkrare dricksvatten till C-stämman

Förslag om säkrare dricksvatten till C-stämman

I dag inleds Centerpartiets stämma i Malmö.
Med sig till stämman har C i Alingsås en motion om att göra dricksvattnet säkrare.

Centerpartiets partistämma i Malmö har precis inletts. På plats från Alingsås finns bland annat Thomas Pettersson, gruppledare för Centerpartiet i Alingsås, som är ombud på stämman.

Med sig till stämman har han en motion om dricksvatten, där han föreslår att WHO:s Water Safety Plans implementeras i svensk lagstiftning för att bättre förebygga hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen.

Distriktet som Centerpartiet i Alingsås tillhör, Västra Götaland Västra, har ställt sig bakom Thomas Petterssons motion. Nedan finns hela motionen:

Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi alla nyttjar och behöver varje dag genom hela livet. Effekter av klimatförändringar, såsom ex. kraftigare nederbörd, orsakar ett försämrat råvatten genom ökade avloppsutsläpp och avrinning från jordbruksmark. Detta tillsammans med åldrande vattenverk innebär en ökad risk för föroreningar i vårt dricksvatten och därmed vattenburna sjukdomsutbrott hos våra dricksvattenkonsumenter.

Dagens lagstiftning för vattenproducenter bygger på principen att endast det färdigproducerade dricksvattnet analyseras, d.v.s. man upptäcker att dricksvatten-kvaliteten är dålig först när vattnet redan är konsumerat (eftersom analysresultaten från laboratorier tar flera dagar). För att undvika detta finns ett internationellt risk-baserat arbetssätt inom dricksvattenproduktion, som WHO utformat och rekommenderat sedan 2004, som heter Water Safety Plans (här kallad WSP).

Många länder runt om i världen har redan implementerat WSP, och i Europa har t.ex. Island, Storbritannien, Belgien, Schweiz gjort detta. Dock inte Sverige! WSP bygger på HACCP-principerna, vilka Livsmedelverket och Svenskt Vatten påbjuder Sveriges kommuner att följa, men detta räcker inte för att i framtiden kunna garantera en hög säkerhet för vårt dricksvatten. HACCP fokuserar främst på risker i vattenverket och råvattentäkten, men utelämnar helt ledningsnätet och alla de hälsorisker som orsakas där.

Av de vattenburna dricksvattenutbrotten som skett i Sverige de senaste 10 åren är mer än en tredjedel av utbrotten orsakade av händelser på just ledningsnätet. WSP baseras på ett holistiskt angreppssätt som analyserar och bedömer risker i hela dricksvattensystemet, till skillnad från dagens tillämpade HACCP-principer.

Vilka extra kostnader är förknippade med att implementera WSP i en svensk kommun? Eftersom WSP är ett systematiskt och holistiskt arbetssätt som bygger på det dagliga säkerhetsarbetet som redan genomförs i kommunen idag (men några enkla riskanalyser såsom MBA/QMRA kan tillkomma) innebär en implementering av WSP inte några större merkostnader.

Den stora skillnaden och framförallt den viktigaste fördelen med WSP är ett förändrat arbetssätt att analysera och förebygga risker, genom att integrera och systematisera det förebyggande riskarbetet på ett mer strukturerat och holistiskt sätt, vilket i sin tur ger en bättre och mer hållbar dricksvattenförsörjning.

Jag/vi yrkar därför:

Att WHO:s Water Safety Plans implementeras i svensk lagstiftning för att bättre förebygga hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.

Att Statens Livsmedelsverk ges i uppdrag att snarast påbörja detta arbete.