Trygghet i hela kommunen

I vår kommun är trygghet en förutsättning för utveckling. Trygghet genom hela livet, och hela dagen. Centerpartiet vill att stödet till föreningslivet fortsatt ska byggas ut för att ge föreningarna goda och lika förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Kommunen ska inte konkurrera där ideella och privata krafter kan göra jobbet bättre.

  1. Servicegaranti för äldre – äldre ska ha större möjlighet att välja hur de insatser som de har rätt till ska utföras.

  2. Fler platser inom vården – fler platser behöver skapas inom korttidsboenden och äldreboenden för olika grader av vårdbehov utan att någonsin kompromissa med exempelvis rätten att få leva ihop med sin partner.

  3. Ökad kontinuitet – kommunen ska driva en så pass fungerande personalpolitik att antalet handläggare och vårdgivare som en brukare träffar kan minskas. Trygghet är att veta vem som tillgodoser ens behov.

  4. Möjlighet att växa utanför skolan – föreningslivets verksamheter ger unga ett sammanhang och förebilder. Det ökar lokalkännedomen och kan skapa engagemang i närsamhället. Det behövs ett varierat utbud av verksamhet. Detta ska göras tillsammans med privata aktörer.

  5. Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism det är viktigt att tidigt fånga upp ungdomar som är i riskzonen för att radikaliseras och ansluta sig till extrema grupper, såväl religiösa som höger – och vänsterextrema. Det är viktigt att kommunen bedriver verksamhet för att motverka radikalisering.

  6. Rikt kulturliv – Centerpartiet ser studieförbunden som viktiga i att skapa ett rikt kulturliv. Centerpartiet vill att de skattepengar som läggs på att stötta kulturlivet ska ges till lokala kulturutövare och öka deras möjligheter att nå ut.

  7. Aktivt folkhälsoarbete och förebyggande arbete mot droger – stärk befolkningens hälsa såväl psykiskt, socialt och fysiskt genom systematiskt folkhälsoarbete. Kommunen har en viktig uppgift för att stärka förutsättningarna för att människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt genom att arbeta preventivt med folkbildning.

  8. Tidiga insatser till familjer och barn i behov – utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och civilsamhällets organisationer för att tidigare se behov. Det är viktigt att det offentliga vidtar åtgärder i tid.

  9. Samverkan med civilsamhället – stödja och samarbeta med lokala projekt som drivs av ideella – och frivilligorganisationer och som syftar till att skapa arbetstillfällen för nyanlända och andra personer som står utanför arbetsmarknaden. Det leder till ökad integration och spridning av goda exempel.

  10. Trygghet i det offentliga rummet – i all planläggning av tätorter skall frågan om människors trygghet var högt på agendan. 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.