Lerum
Centerpartiet lokalt
  • / Gråbo

Ett gott liv i Gråbo

Gråbo växer och det finns ett starkt medborgarengagemang som vi vill ta vara på. Som för alla orter i kommunen så är de grundläggande funktionerna som handel, service och kollektivtrafik viktiga för den fortsatta utvecklingen och för att fler människor ska upptäcka det goda livet i Gråbo. Därför kommer vi att driva följande frågor:

• Grusgropen som nu ägs av kommunen bör säker ställas som möjlig grundvattentäkt,
och de områden som inte berörs kan utvecklas för rekreation.
• Infarterna till Gråbo behöver snyggas till.
• Säkerställ en trygg trafiklösning för både bil, cykel och gående vid infarterna vid Flexator och vid Stora Lundby kyrka.
• Parkeringsfrågan på torget måste lösas för att främja handel och en vänthall under tak för kollektivtrafikresenärer behöver byggas.
• Den beslutade idrottshallen bör integreras med yta även för gymnastikverksamhet.
• Parasollen ska utvecklas och behålla sin position som en socialt hållbar mötesplats som inkluderar matservering.
• Integrera ett medborgarkontor i Bibliotekets lokaler vid torget.
• Fortsätt medskapande mellan kommun, föreningar och näringsliv.
• Fortsatt utveckling av Sverigeleden med fler rast platser på strategiska platser utefter hela sträckan med möjlighet till bord, bänkar och papperskorgar.
• En trygg övergång för barnen som ska passera väg 190 vid busshållplatsen i Stannum.
• Gräv ner kraftledning som delar samhället.

Relaterade artiklar