En skola som ser varje elev

Bild

I Lilla Edet har vi en lång historia av allt för låga resultat när man lämnar grundskolan. Under låg- och mellanstadiet har kommunens skolor både relativt goda resultat och relativt hög trivsel bland eleverna. I högstadiet försämras dock både trivseln och resultaten. Den trenden är visserligen nationell – men den är starkare i Lilla Edet.

För oss är det viktigt att varje elev möts utifrån sina förutsättningar. Att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Men även att den som har lätt för sig får utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Målet är att alla ska lyckas och att varje elev ska få bli sitt bästa jag. Vi vill stärka möjligheterna till entreprenöriellt lärande där eleven uppmuntras att utveckla sin naturliga drivkraft och vilja att utforska, uppfinna och lära.

Genom ett tätare samarbete mellan skolan, näringslivet och föreningslivet och en aktiv satsning på yrkespraktik och studievägledning får vi mer motiverade elever. Elever som förstår att skolan är vägen till det jobb man vill ha. Elever som förstår att bra skolresultat ger dem förutsättningar att välja i livet.

Skolan måste bli bättre på att fånga upp barn och elevers behov tidigt. Många gånger identifieras de barn som får problem senare i livet redan i förskolan. Om vi blir bättre på att sätta in resurserna då kommer vi att spara både på barnen och på de ekonomiska resurserna på längre sikt.

Idag är konkurrensen om lärare tuff. Vi behöver vara en attraktiv arbetsplats där lärare utvecklas och mår bra. En rejäl satsning på fortbildning av lärare är en långsiktigt hållbar satsning på skolan. Vi vill att Lilla Edet ska ha Sveriges bästa fortbildning för personal inom förskola och skola. En sådan satsning gör både arbetsplatsen attraktiv och gynnar eleverna. Vi kommer även behöva se över våra skollokaler under de närmsta åren. Elevernas och lärarnas arbetsmiljö är viktig. För trivsel. För attraktivitet. För arbetsro. För utveckling.

Men vi behöver även fler vuxna i skolan. Som ser och fångar upp behoven. Som finns tillgängliga på raster och i mellanrum. Det är tre gånger högre risk att inte nå gymnasiebehörighet om man inte har kompisar i skolan. Det är till och med en större riskfaktor än att inte vara i skolan. Att fler vuxna finns närvarande på våra skolor och en stärkt elevhälsa som är tillgänglig för eleverna är vägen till bättre skolresultat i Lilla Edet.

Otrygghet drabbar barnen i deras skolmiljö. Barns och ungas utsatthet ökar. Att känna en krypande oro på väg till skolan eller rentav rädsla för att gå dit är en allt för vanlig känsla bland elever. Centerpartiet vill ta krafttag mot mobbingen, blanda annat genom att skärpa möjligheten att omgående flytta elever som allvarligt stör studieron eller tryggheten för övriga elever. Vi vill också säkerställa rättigheten att byta klass eller skola för elever som blivit trakasserade.

Mål

  • En skola där varje elev blir sitt bästa jag.

Valfråga

  • Genomföra Sveriges bästa fortbildningssatsning på våra lärare genom samarbete med högskolor.
  • Fler vuxna i skolan med stärkt elevhälsa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.