Ett tryggt Lilla Edet

Bild

Sverige är i grunden ett tryggt och säkert land, men den oro som sprider sig måste tas på allvar. Vår trygghet kräver en lokalt närvarande polis och ett rättsväsende som står rustat att hantera kriminaliteten. Det behövs mer effektiva insatser mot gängkriminaliteten, grov organiserad brottslighet, vardagsbrott och våld mot kvinnor och barn.

Vi måste, utan att svartmåla, visa handlingskraft och förbättra så att vi vänder oron och rädslan till hopp och framtidstro. Du som invånare i Lilla Edets kommun ska känna att rätt insatser görs för att öka tryggheten. För oss är det brottsförebyggande arbetet mycket viktigt och vi ser att rätt hantering av de utmaningar vi står inför inom trygghetsområdet är avgörande för i vilket tillstånd vi överlämnar samhället till nästa generation.

Kvinnor ska aldrig behöva finna sig i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande och sexuella övergrepp, vare sig på jobbet, i skolan, i hemmet eller i det offentliga rummet. Här gäller nolltolerans i alla lägen.

Att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan, att få älska den man vill, att inte hindras i sina livsval. Det är rättigheter som måste gälla alla men som fortfarande inte gäller för alla. Centerpartiet kommer fortsätta driva på för skarpare lagstiftning mot hedersrelaterad brottslighet. För Sverige ska vara tryggt, för alla.

Våra gator och torg är till för alla. Alla ska kunna känna sig trygga när de vistas i det offentliga rummet. En viktig faktor är att förbättra belysningen på otrygga platser.

Det gäller också våra vägar. Vi måste kunna känna oss trygga som bilister och gång- och cykeltrafikanter på våra vägar såväl i samhällena som på landsbygden. På skolområden finns många oskyddade trafikanter samtidigt som trafiksituationen på morgon och eftermiddagarna kan vara stökig. Vi vill skapa trygga trafiksituationer runt skolorna där det är enkelt att lämna av sina barn på ett tryggt sätt.

Trygghet är också att veta att vården finns där när vi behöver den. Att ambulansen kommer snabbt om vi blir akut sjuka, att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi behöver och att samhällets skyddsnät finns för oss om vi behöver det. Att vi kan lita på att vi får den hjälp vi behöver som äldre. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda arbetsvillkor.

Trygghet handlar även om att veta att man har någonstans att bo när man blir äldre och inte vill eller kan bo kvar i sitt hus längre. Vi har i mångt och mycket en bra äldreomsorg i Lilla Edet – men steget till att få ta del av den omsorgen kan ibland kännas för långt. Vi behöver bli bättre på att även ge den där lilla insatsen som gör den stora skillnaden i vardagen för våra äldre. Vi vill att äldre ska känna sig trygga och sedda med vård, omsorg, boende och aktiviteter i hela kommunen och vi ser behov av brett utbud av bostäder för äldre.

När man blir gammal ska man känna sig trygg med den vård och omsorg som kommunen ger. Det ska finnas möjligheter att bo med sin livskamrat, att personalen har tid att ta en med på en promenad, att ha med sin katt till ett boende eller att få servicen hemma om man så önskar. Möjligheten att bestämma över sitt eget liv ska inte begränsas bara för att man blir gammal. Samma sak gäller självfallet våra funktionsnedsatta. Vi ska ge en god och trygg service som är anpassad efter varje individs önskemål och behov.

För oss finns ett samband mellan mötesplatser, sammanhang och minskat utanförskap. Föreningar och nätverk är viktiga verktyg för att skapa trygghet och välmående. Vi tror att föreningsliv, grannsamverkan och andra sätt att möta och hjälpa varandra bygger ett bättre Lilla Edet.

Mål

  • Såväl ung som gammal ska känna sig trygg i vår kommun

Valfrågor:

  • Öka tryggheten på våra gator och torg genom fungerande belysning på mörka platser och att mörka buskage och andra otrygga element tas bort.
  • Samhällsplanering för att externa aktörer ska bygga fler trygghetsboenden/seniorboenden i kommunen
  • Underlätta resande med kollektivtrafik genom att erbjuda alla pensionärer Seniorkort – gratis resor inom Lilla Edets kommun under lågtrafik.
  • Så långt det är möjligt servera mat gjord av svenskproducerade, gärna ekologiska och närodlade, råvaror inom skola och äldreomsorg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.