Närodlad politik för Lilla Edet

Bild

Miljö

 • Sälja överbliven skolmat för att minska matsvinnet. Maten bokas genom en app och först till kvarn gäller.
 • Verka för att det uppförs fler laddstolpar för el-bilar i kommunen.
 • Undersöka möjligheterna att införa en el-bilspool i kommunen som kan användas både i den kommunala verksamheten och av privatpersoner.
 • jliggöra för små leverantörer att leverera till kommunen och minska antalet transporter i kommunen genom att införa samordnad varudistribution.
 • Att det ställs miljökrav på kommunala transporter.
 • Att Lilla Edets kommun fasar ut giftiga ämnen ur sina verksamheter. Framför allt i verksamheter där små barn är delaktiga då de är extra känsliga för hormonstörande ämnen.
  • Att Lilla Edets kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri,
  • Att Lilla Edets kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling. 
 • Att vi ska sopsortera mer och därigenom minska avfallsmängden.
 • Så långt det är möjligt servera mat gjord av svenskproducerade, gärna ekologiska och närodlade, råvaror inom skola och äldreomsorg.
 • Minska energiåtgången i de fritidsanläggningar som finns i kommunen.
 • Kommunen ska ha tidningsinsamling via Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinning FTI för att öka tidningsåtervinningen. Föreningarna ska dock ha fortsatt möjlighet att samla in tidningar.
 • Minska koldioxidutsläppen genom att installera solceller på kommunens anläggningar
 • Bygga fler klimatsmarta bostäder i trä.

Förskola och skola

 • Genomföra ett digitalt lärarlyft för alla lärare. För att fullt ut kunna dra nytta av den it-satsning som genomförts i skolorna i Lilla Edet behövs en satsning på att fortbilda lärarna så att de på bästa sätt, både pedagogiskt och tekniskt, kan dra nytta av de digitala hjälpmedlen.
 • Fullfölja it-satsningen genom att erbjuda digitala hjälpmedel även till F-3 eleverna.
 • Genomföra Sveriges bästa fortbildningssatsning på våra lärare genom samarbete med högskolor.
 • Fler vuxna i skolan med stärkt elevhälsa.
 • Höja våra skolresultat bland annat genom att fokusera på tidiga insatser inom förskola och skola.
 • Stärka möjligheterna till entreprenöriellt lärande där eleven uppmuntras att utveckla sin naturliga drivkraft och vilja att utforska, uppfinna och lära.
 • Avlasta lärarna genom att öka det psykosociala stödet i skolan och minska det administrativa arbetet. 
 • Öka valfriheten inom barnomsorg och skola genom att uppmuntra olika driftsformer och pedagogiska inriktningar.
 • Stärka fritidsverksamheten genom att ha fler pedagoger per elev och därmed kunna stärka det pedagogiska arbetet.
 • Stärka det främjande och förebyggande arbetet med tidiga insatser genom en tydlig koppling mellan skolan, socialtjänst och kultur- och fritid.
 • Verka för projekt där äldre och yngre möts, till exempel ”morfar i skolan”. 
 • Utbyte mellan skolor och hembygdsföreningar för att lära om kommunens historia och om vårt kulturarv.
 • Erbjuda lösningar för barnomsorg som underlättar vid oregelbundna arbetstider.
 • Stärka elevhälsan i skolorna och säkerställa att den är tillgänglig för eleverna.
 • Ha fler vuxna närvarande i skolan under raster och mellanrum.
 • Säkerställa bra relationer mellan skolan och föräldrarna genom bland annat intressanta föräldramöten.
 • Kartlägg och motverka förekomsten av sexuella trakasserier och kränkningar i skolan.
 • Stärka it-infrastrukturen i skolorna så att elever och lärare kan använda de digitala lärverktygen.

Kultur och fritid

 • Stärka föreningslivet för ungdomar i kommunen bland annat genom ett ökat samarbete med skolan.
 • Verka för fler mötesplatser för unga i olika åldrar, till exempel fritidsgårdar och tillgång till bygdegårdar.
 • Utveckla musikskolan till kulturskola, det vill säga till mer verksamhet utöver musiken, gärna genom samarbete över kommungränser för att öka utbudet. Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar i kommunen.
 • Bedriva sommarsimskola på minst ett ställe i kommunen. 
 • Se över kommunens fritidsanläggningar i syfte att höja standarden och se till att de används mer effektivt.
 • Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.
 • Inrätta ungdomsteam som jobbar med att aktivera barn mellan 6-16 år efter skoltid. Ungdomsteamen ska vara en samverkan mellan skolan, fritids, kultur- och fritid samt socialtjänsten för att samla resurser och jobba främjande och förebyggande.

Äldre

 • Satsa på främjande och förebyggande insatser för äldre såsom mötesplatser och uppmuntran till friskvård.
 • Erbjuda en äldresamordnare genom medborgarservice dit äldre kan vända sig för guidning och coachning.
 • Erbjuda våra äldre en mötesplats där de kan äta mat till exempel i trygghetsboendens lokaler eller i skolbespisningarna.
 • Ta fram en plan för att tillsammans med andra aktörer kunna tillhandahålla boenden för äldre.
 • Minska antalet olika vårdare som en äldre med hemtjänst behöver träffa under en tvåveckorsperiod.
 • Öka tryggheten för de äldre genom att använda modern teknik för de som så önskar.
 • Underlätta resande med kollektivtrafik genom att erbjuda alla pensionärer Seniorkort – ett busskort som man kan resa gratis med under lågtrafik inom Lilla Edets kommun.

Trygghet

 • Lägga värmeslingor i trottoarer i delar av Lilla Edet tätort så att de blir isfria på vintern.
 • Prioritera drogförebyggande verksamhet.
 • Uppföra gatubelysning längs stråk som gång- och cykeltrafikanter använder ofta.
 • Prioritera snöröjning av cykelvägar.
 • Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna genom att göra stannfickor för föräldrar som lämnar av barn.
 • Erbjuda ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen.
 • Stötta anhörigvårdare genom avlastning, utbildning och möjligheter till social samvaro.
 • kommunen införskaffar och registrerar hjärtstartare som placeras ut på strategiska platser i kommunen, till exempel på kommunens särskilda boenden.
 • Erbjuda kommunens anställda möjlighet till förmånscykel.
 • Verka för att Lilla Edet får BUP -verksamhet (barn- och ungdomspsykiatri) i kommunen
 • Öka tryggheten på våra gator och torg genom fungerande belysning på mörka platser och att mörka buskage och andra otrygga element tas bort.
 • Samhällsplanering för att externa aktörer ska bygga fler trygghetsboenden/seniorboenden i kommunen

Attraktiv arbetsgivare

 • Utjämna löneskillnader utifrån kön genom att inrätta en lönepott.
 • Att anställda inom kommunen ska ha möjlighet att arbeta heltid om man så önskar.
 • Att omsorgen ska organiseras så att delade turer kan avskaffas. 
 • Förstärka ledarskapet hos kommunens chefer genom en utbildningssatsning.
 • Se över kommunens chefsorganisation i syfte att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare i sin grupp och därmed stärka arbetsmiljön

Service till invånare och företagare

 • Lilla Edets kommun ska vara tillgänglig för alla våra medborgare och företag och ge en god service och ett gott bemötande.
 • Utöka medborgarservice befogenheter så att de kan handlägga fler ärenden och ge svar på fler frågor.
 • Företag och medborgare ska ha ”en väg in” i kommunen för samordnad och snabb myndighetsutövning.
 • Bli effektivare i kommunhuset. Den kommunala förvaltningen måste matcha kommunens storlek och ekonomi.
 • Att kommunens service görs tillgängliga dygnet runt genom att komplettera med e-tjänster.
 • Att kommunen erbjuder lokaler och mark av olika slag till företag som vill starta eller expandera genom att ta fram detaljplaner för verksamhetsområden samt kontor. 
 • Utveckla småföretagarbyn på Hercules och komplettera med arbetsplatser i form av kontor.
 • Verka för att utöka familjecentralen med fler verksamheter under ett tak.
 • Att kommunens föreningar får ”en väg in” i kommunen som samordnar alla föreningens kontakter med kommunen.
 • Att chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete genomgår SKLs utbildning Förenkla – helt enkelt.

Demokrati, delaktighet och dialog

 • Införa medborgarförslag via så kallade e-petitioner. En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan där stödja förslaget genom att signera det.
 • Införa rådslag för föreningar två gånger om året.
 • Genomföra invånardialog i alla kommundelar årligen
 • Arrangera en öppen frågestund med kommunens partier i kommunfullmäktige två gånger om året vilka webbsänds
 • Att kommunfullmäktige genomförs på olika platser i kommunen
 • Att nyanlända som kommer till kommunen får kunskap om hur Sverige fungerar (samhällsorientering) utifrån individens förutsättningar, gärna i samarbete med studieförbunden.
 • Säkerställa tillgängligheten i kommunala anläggningar

Effektiv organisation

 • Flytta in AB Edethus ledning och administrationen i kommunhuset.
 • Inrätta ett fastighetsutskott under kommunstyrelsen med ansvar för att effektivisera lokalanvändningen och följa upp hyresavtal.
 • Utreda möjligheterna att låta kommunen överta och äga de verksamhetslokaler man använder från AB Edethus
 • Göra kommunstyrelsen till anställningsnämnd och därmed låta alla nya tjänster gå genom kommunstyrelsen
 • Avsätta medel (ex 1%) av budget för specifika ändamål, till exempel ungdomssatsningar, som förvaltningarna kan ansöka om.
 • Ta fram en ny vision för kommunen som genomsyrar all verksamhet
 • Upphandla verksamhet som idag genomförs i egen regi för att säkerställa att vi får kvalitet till lägsta pris. Ex avfallshantering och städ.

Infrastruktur

 • Verka för att ingen ny stor luftburen kraftledning dras genom kommunen.
 • Att kommunens vägar (kommunala vägnätet) kontinuerligt underhålls så att de hålls i ett gott skick och inte förstörs.
 • Att skyndsamt hitta en hållbar reningsverkslösning i Lödöse
 • Vid tillsyn av avlopp fokusera på de kommunala reningsverken och att minska förekomsten av bräddningar. Vad gäller enskilda avlopp inriktas tillsynen på de som har problem eller ligger nära ett vattendrag.
 • Att det anläggs bra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Det ska anläggas/färdigställas cykelvägar Västerlanda-Ström, Prässebo-Lödöse, Hjärtum-Ström samt Hasteröd-Ström.
 • Verka för bredbandstillgång i hela kommunen.
 • Installera bredband i relevanta kommunala anläggningar.


Utveckling

 • Verka för ett levande och attraktivt centrum med god tillgång till handel och service där vi binder samman Ström och Lilla Edet samt lyfter fram älven genom handelsstråk och rekreationsområden.
 • Verka för att Inlandsön kommer till användning för invånare och turister
 • Fortsätta utvecklingen av Lödöse genom att färdigställa bostadsområdena fram till Lödöse södra station och planera för ett handelsområde vid stationen där en vänthall ska uppföras.
 • Ta fram planer så att entreprenörer ska förverkliga Lödöse älvstad.
 • Verka för en fullt utbyggd trafikplats i södra Lödöse.
 • Se över möjligheterna att nyttja de älvnära lägena som rekreations- och bostadsområde i större omfattning.
 • Tillåta strandnära byggnation i större omfattning.
 • Öka samverkan mellan kommunen, företag och föreningsliv i syfte att lyfta Lilla Edet som turistkommun.
 • Ha en god framförhållnig i planarbete för både bostäder och verksamhetsområden i kommunen


Kollektivtrafik

 • Tillse att det finns en kontaktperson för kollektivtrafikfrågor på kommunen dit invånare kan vända sig för att bättre kunna påverka västtrafik.
 • Säker cykelförvaring med laddmöjligheter i anslutning till större hållplatser för kollektivtrafik.
 • Verka för ett gemensamt hyrcykelsystem inom Västtrafik.
 • Verka för enklare zon- och taxesystem inom kollektivtrafiken.
 • Verka för belysning genom solceller på busshållplatserna i kommunen, framför allt på landsbygden
 • Underlätta resande med kollektivtrafik genom att ge alla skolelever busskort som gäller på eftermiddagar, lov och helger.
 • Underlätta resande med kollektivtrafik genom att erbjuda alla pensionärer Seniorkort – gratis resor inom Lilla Edets kommun under lågtrafik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.