En enklare och tryggare vardag för seniorer

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. Idag finns det 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre. Samtidigt lever vi allt längre. Åldersgruppen 80 plus blir allt fler och fram till 2050 kommer gruppen fördubblas. Det kommer att ställa välfärden inför utmaningar som det behöver planeras inför.

Det krävs en offensiv politik för att skapa en tryggare vardag, en mer tillgänglig och nära vård, möjligheter att arbeta efter 65 år och fler bostäder till äldre. Centerpartiet har tagit fram en rapport med 21 punkter för trygghet och valfrihet för äldre.

Centerpartiet vill se lägre skatt för äldre. Bland dagens pensionärer varierar de ekonomiska förutsättningarna utifrån vilka möjligheter man haft under livet att privatspara och hur tjänstepensionen ser ut. Sverige har också ojämställda pensioner. En genomsnittlig pension för en kvinna motsvarar ungefär 65 procent av en mans pension. En stor andel av garantipensionärerna är dessutom äldre ensamstående kvinnor. Inte sällan har de tagit ett stort ansvar för olika typer av hemarbete, som inte gett upphov till några pensionsrätter. Centerpartiet anser att detta är oacceptabelt. Därför vill vi att skatten för äldre sänks i flera steg, genom att det förhöjda grundavdraget för pensionärer förstärks. Det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete.

För att förenkla och trygga vardagen för äldre bör alla ha en fast läkarkontakt på vårdcentralen. Detta är viktigt då många äldre idag upplever att kontakten med vården kan vara krånglig och svår att förstå. Att få träffa en och samma läkare över tid skapar trygghet i att läkaren är insatt i ens historik och livssituation. För att fler patienter ska kunna få en fast läkarkontakt vill Centerpartiet därför utveckla den nära vården så att fler läkare ska få möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala.

Centerpartiet vill också införa äldrehälsovårdsprogram med hälsoundersökningar, där fokus är att förebygga sjukdom genom att arbeta med bland annat information om matvanor, motion och stöd för att förebygga fallskador. Tanken är också att genom regelbundna hälsoundersökningar och se då det naturliga åldrandet kantras av sjukdom och på så vis kunna sätta in insatser i rätt tid.

För äldre finns ofta ett utökat behov av hjälp med hushållsnära tjänster. Därför vill vi även se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre. När man är i behov av hemtjänst så ska man kunna välja leverantör och antalet som kommer hem till den äldre ska vara en begränsad grupp. Äldre ska känna trygghet i sitt boende och kunna erbjudas ett mindre boende, som är mer anpassat och lättskött. En mix av olika boenden måste även därför finnas för äldre så att olika former av behov kan tillgodoses.

Seniorer för Västsverige framåt!

Gunilla Druve Jansson (C)

Regionkandidat