Så hjälper vi fler barn och unga till psykisk hälsa

Allt fler barn och unga upplever oro, ångest, har självskadebeteende eller lider av depression. Varje ung människa som mår dåligt är en tragedi i sig, men det är också ett misslyckande för samhället. Tillsammans måste vi se till att bryta den utveckling vi ser och hjälpa fler barn och unga till psykisk hälsa.

Stärk elevhälsan
I Centerpartiet har vi länge lyft behovet av att öka kunskapen om den psykiska ohälsan, korta köerna till BUP och ge vården, skolan och civilsamhället fler verktyg. Nu måste vi göra mer för att stärka elevhälsan. Att stärka elevhälsan i skolan ger oss möjlighet att fånga upp fler barn och unga tidigt och erbjuda rätt stöd. Rektorer och skolans personal behöver få utbildning och kunskap, inte minst i det förebyggande hälsoarbetet. Tillgänglighet är också en avgörande del. Elevhälsan måste utgå från elevernas behov och finnas när eleverna behöver den. Vi vill att Skolverket får ett särskilt uppdrag att ge förslag på beprövade digitala upplägg inom elevhälsan för att nå fler barn och unga.

En väg in för stöd och hjälp
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården och få den hjälp man behöver oavsett var man bor. Under första kvartalet nästa år inleder vi i Västra Götaland ”en väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa. ”En väg in” är ett gemensamt kontaktcenter i regionen med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från barn och ungdomar under 18 år eller vårdnadshavare.

Ge BRIS stödlinje statlig finansiering
BRIS är en stödlinje för barn och unga som är öppen dygnet runt. Ideella organisationers arbete är oerhört viktigt, men de ska inte behöva bära allt finansiellt ansvar.

En väl utvecklad och fungerande samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvårdens olika verksamheter
För att få en helhetsbild av ungas situation samverkar elevhälsan, sjukvården och socialtjänsten i Västra Götaland, ett arbete som vi hela tiden behöver vidareutveckla. Vi vill dels införa en sammanhållen journalföring för elevhälsan och sjukvården, samt ge skolor skyldighet att kalla till samordning med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Likaså behöver samarbetet mellan regionens ungdomsmottagningar och vårdcentralernas mottagningar för ungas psykiska hälsa (UPH) stärkas än mer, båda gör ett viktigt arbete för barn och unga.

Det finns bra hjälp att få, problemet är att det många gånger tar allt för lång tid eller att man inte söker vården när man själv mår dåligt psykiskt. Tidig upptäckt av barn och ungdomar som är i behov av stöd är en förutsättning för att kunna förebygga psykisk ohälsa och ett framtida utanförskap. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

Gunilla Druve Jansson (C)
Cecilia Andersson (C)
Peter Heie (C)