Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i

En stor och växande andel av befolkningen är seniorer. Det är en fantastisk utveckling, men det ställer också krav på en starkare välfärd och att vi blir bättre på att inkludera äldre i såväl arbetslivet som i samhället i stort. I ett nyligen antaget seniormanifest presenterar Centerpartiet en rad reformer för att förbättra villkoren för äldre.

Centerpartiet har under mandatperioden säkrat införandet av en primärvårdsreform och rätten till fast läkarkontakt, verkat för ökade resurser och stärkta kvalitetskrav i vård och omsorg och drivit igenom en reform för att ge anställda bättre möjligheter att kompetensutvecklas. Under kommande mandatperiod vill vi fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för äldre, bland annat inom följande områden:

Krafttag mot åldersdiskriminering för fler äldre i arbetslivet. Centerpartiet vill verka för ett samhälle som i högre grad ser äldre arbetskraft som en tillgång och tar tillvara på all den kunskap och kompetens äldre innehar. Vi vill se fler stimulanser för att äldre ska kunna arbeta längre, till exempel genom lägre arbetsgivaravgifter för äldre och ett flexibelt arbetsliv.

Ekonomisk trygghet. Många pensionärer har det förhållandevis gott ställt, medan andra lever med små ekonomiska marginaler. Centerpartiet värnar om principerna om det nuvarande pensionssystemet och kommer inom det verka för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Vi kommer särskilt lyfta arbetet med hur grupper med låga pensioner kan ges bättre villkor.

Bekämpa vardagsbrottsligheten mot äldre. Brott mot äldre måste bekämpas kraftfullt. Vi vill skärpa arbetet mot vardagsbrottslighet. Satsningarna på polisen och förstärkningar av rättskedjan måste fortsätta, för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet.

Tryggare sjukvård. Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men präglas av långa köer och dålig tillgänglighet. Samtidigt råder stor brist på utbildad personal. Vi vill korta vårdköerna genom att införa fritt sjukhusval och stärkt patientmakt, samt göra det enklare för läkare att driva små mottagningar. Vi vill att den ofrivilliga ensamheten blir mer uppmärksammad och förebyggs i vården och i samhället i stort.

Högre kvalitet inom äldreomsorgen. Kraven på äldreomsorgen kommer att öka och behovet av undersköterskor är stort. Vi vill att utbildning för omsorg och omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorgen. Vi vill också sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare och att det ska finnas fasta sjuksköterskor knutna till särskilda boenden.

Ingen ska behöva vara rädd för att åldras. Vi vill att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i.

- Annie Lööf, partiledare (C)
- Christina Rogestam, ersättare i riksdagen (C), Fyrbodal