Mer pengar till välfärden genom gröna västsvenska jobb!

Centerpartiet i Västra Götalandsregionen lägger fram en budget med fokus på tillväxt, jobb och utbildningsmöjligheter. "När fler har ett jobb att gå till säkras Västra Götalands välfärd och det sociala skyddsnätet för framtida generationer”, säger regionrådet Cecilia Andersson (C).

Den gröna omställningen är en guldgruva, poängterar regionrådet Cecilia Andersson (C). Nyckeln till framtiden går via gröna västsvenska jobb, och det är näringslivet som är motorn. Västra Götalandsregionen måste bidra till att driva den gröna omställningen framåt.

Västsverige behöver alla människor som vill bidra till framtiden, säger Aida Karimli (C), regionpolitiker från Ale. Vi ser en oroande trend med lågt barnafödande och minskande befolkningsökning samtidigt som vi behöver bemanna vård och skola och näringsliv. När regeringen försämrar förutsättningarna för folkbildning och stryper arbetskraftsinvandringen, arbetar vi för att underlätta för företag att hitta kompetens, både inom och utanför Europa.

För att näringslivet ska få den kompetens de behöver och fler människor ska få möjlighet till utbildning och jobb, måste kollektivtrafiken fungera hela vägen och i alla delar av Västra Götaland. "Tågen ska rulla och bussarna ska gå!, säger Aida Karimli.

Infrastrukturen i Västsverige är idag eftersatt, vilket är ett hinder för utveckling. Vi behöver stärka vår röst gentemot regeringen för att möta infrastruktur- och energiutmaningarna och säkra jobben i Västsverige, understryker Cecilia Andersson.

För att förbättra jobb- och studiemöjligheterna och underlätta för företag att hitta rätt kompetens presenterar Centerpartiet följande åtgärder i Västra Götalandsregionens budget för 2025:

 • Accelerera utbyggnaden av energi- och elnätet för att möta näringslivets elbehov och säkra 25000 jobb i Västsverige till 2030. Den regionala energiöverenskommelsen kräver en tydlig handlingsplan.
 • Trafikverket och staten bör omedelbart gå vidare med planeringen av den nya stambanan mellan Göteborg – Borås - Jönköping för att lösa den bristande infrastrukturen.
 • Kollektivtrafiken måste fungera hela vägen! Bussar och tåg måste samordnas för att passagerare inte ska behöva vänta i onödan. En väl fungerande kollektivtrafik en viktig pusselbit till att kunna bo och leva - i hela Västra Götaland, och då behöver Västtrafik ekonomiska resurser.
 • Främja och utveckla de blå- och gröna näringarna i Västsverige genom en implementeringsfond på 20 miljoner för att få ut innovationer och nya metoder inom primärproduktion och förädling.
 • Främja entreprenörskap, innovation och investeringar i forskning genom att säkra samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Science Parks i Borås, Trollhättan, Skövde och Göteborg och arenor som GoCo Health gör att företag och jobb stannar i Västsverige och nyetableringar söker sig hit.
 • Stärk folkhögskolorna och naturbruksskolorna för att främja utbildning och kompetensutveckling.
 • Fritt gymnasieval för Västra Götalands ungdomar för att säkerställa lika möjligheter till utbildning för alla ungdomar, oavsett vilken kommun de är bosatta i, och öka möjligheterna för fler att gå ur skolan med fullständiga betyg. Politiken måste göra allt för att främja utbildning som leder till jobb.


Samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare för bättre tillgänglighet i Västra Götaland

Sveriges och Västra Götalands sjukvård rankas högt när det gäller kvalitet och medicinska resultat, men tillgängligheten måste bli bättre. Därför satsar Centerpartiet 2,5 miljard kronor till hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionens budget för 2025 utöver befintlig ram.

Varje patient måste få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett om den är privat eller offentligt driven," säger Cecilia Andersson. Därför satsar vi stor del av budgeten för att korta vårdköerna och upphandla mer vårdkapacitet, men också för att få mer genomförandekraft i strategin för omställningen av hälso- och sjukvården. Ingen ska behöva vänta på vård i onödan när kapacitet finns.

De utmaningar vi står inför går bortom enbart höga kostnader och påverkan från det osäkra globala läget. Med en åldrande befolkning, ökade möjligheter att diagnostisera och behandla sjukdomar, står vi inför svåra etiska dilemman och behovet av prioriteringar i det offentliga åtagandet.

För att skapa en relevant och tillgänglig hälso- och sjukvård måste vi anpassa vården för vår tid och bygga ut vårdcentralerna, så att invånarna får tillgång till mer vård på hemmaplan.

Centerpartiet menar att valfrihet i vården hotas av politiska krafter som förespråkar offentliga monopol.

Vi tror på decentralisering och ökad valfrihet för både patienter och vårdpersonal. Beslut bör tas så nära människor som möjligt, av dem som berörs av besluten. Vissa politiska krafter förespråkar begränsade valmöjligheter och offentliga monopol för att lösa vårdens problem. Andra vill centralisera vårdansvaret till staten. Men vi menar att detta minskar lyhördheten för patienternas behov,” berättar Cecilia Andersson.

I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler varav hälften är privat drivna och hälften offentligt drivna. Valet av vårdcentral och möjligheten till en fast vårdkontakt utgör kärnan för att skapa trygghet för patienterna i Västra Götaland, säger Cecilia Andersson.

Centerpartiet presenterar ett antal satsningar i budgeten för 2025 som Västra Götalandsregionen kan vidta för att stärka vården i Västra Götaland:

 • 1,3 miljarder kronor i indexuppräkning och för den ökade befolkningstillväxten
 • En halv miljard kronor för att korta vårdköerna och upphandla mer vårdkapacitet
 • En halv miljard kronor i omställningsmedel för att få genomförandekraft och anpassa vården till vår tid. Det krävs förändrade arbetssätt, uppgiftsväxling, utbildningsinsatser, närvarande ledarskap, samverkan mellan VGR och kommunerna, mer hälsofrämjande arbete, ökad användning av digitala verktyg och kloka kliniska val.
 • 10 miljoner kronor i en implementeringsfond för att öka användningen av AI-teknik till gagn för patienten
 • Minst en fjärdedel av vårdens samlade resurser bör tillföras vårdval vårdcentral, vårdval rehab samt till de delar inom Regionhälsan som är primärvård för att trygga rätten till fast läkarkontakt och säkerställa tillgängligheten av vård där den behövs som mest.
 • Utveckla sjukhusen till knytpunkter för lokala vårdbehov
 • 50 miljoner kronor för att utöka samverkande sjukvård och koordinera all mobil vård för snabbare inställelsetid för ambulansen
 • 25 miljoner kronor för att stärka förlossningsvården
 • 45 miljoner kronor för att förbättra vården för patienter med icke malign smärta
 • 5 miljoner kronor för att införa organiserad prostatatestning


Se och bekräfta våra unga

I dagens samhälle är mycket fokus riktat mot prestation, lycka och ständiga jämförelser med andra. Det skapar en stress, särskilt bland unga. Vi delar alla ansvaret för att rusta våra barn och unga för framtiden, men politiken behöver en tydlig plan för att hantera den ökande psykiska ohälsan, säger Cecilia Andersson.

Det är helt oacceptabelt att så många som 16 av 100 högstadieelever i Västra Götaland saknar gymnasiebehörighet. För vissa kommuner ligger denna siffra ännu högre, uppemot 25-30 procent. Först och främst ifrågasätter vi betyget F i skolan, men för att fler elever ska klara skolan och få en bra start i livet måste vi också byta fokus från enbart diagnoser till individuellt anpassade insatser," tillägger Aida Karimli.

Därför vill Centerpartiet

 • införa ett heltäckande hälsovårdsprogram för åldersgruppen 0–20 år.
 • införa vårdval inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
 • stärka förutsättningarna för lärande och hälsa genom samarbete med det lokala föreningslivet

Centerpartiets förslag till budget för Västra Götalandsregionen finns att läsa här , 920.6 kB.

För mer information, kontakta:
Cecilia Andersson, regionråd och ledamot i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefon 070-8621146
E-post: cecilia.y.andersson@vgregion.se

Aida Karimli, Ale, regionpolitiker och vice ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden Telefon 072-292 22 99
E-post: aida.karimli@vgregion.se