Mer samarbete ger bättre tillgänglighet i vården

Sveriges och Västra Götalands sjukvård rankas högt när det gäller kvalitet och medicinska resultat. Men en stor utmaning kvarstår: tillgängligheten. Vi i Centerpartiet anser att varje patient måste få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett om den är privat eller offentligt driven. Därför gör vi nu stora satsningar i budgeten för att korta vårdköerna och upphandla mer vårdkapacitet. Ingen ska behöva vänta på vård i onödan när kapacitet finns.

Vi satsar också på att öka genomförandekraften i strategin för omställningen av hälso- och sjukvården. De utmaningar vi står inför går bortom enbart höga kostnader och påverkan från det osäkra globala läget. Med en åldrande befolkning och ökade möjligheter att diagnostisera och behandla sjukdomar står vi inför svåra etiska dilemman och behovet av prioriteringar i det offentliga åtagandet. För att skapa en relevant och tillgänglig hälso- och sjukvård måste vi anpassa vården till vår tid och bygga ut vårdcentralerna, så att invånarna får tillgång till mer vård nära hemmet. Detta ger våra sjukhus möjlighet att fokusera på de patienter som behöver specialistvård.

Valfrihet i vården hotas dock av politiska krafter som förespråkar begränsade valmöjligheter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den nuvarande politiska ledningen i Västra Götalandsregionen sätter organisationen framför patienterna i sitt budgetförslag och fokuserar enbart på att öka vårdproduktionen i egen regi. De privata vårdgivarna lyfts fram endast i sammanhang där de ska granskas.

Alla vårdaktörer ska följa gällande regelverk, och fusk och systematiskt felaktiga debiteringsunderlag är oacceptabla. Men den politiska ledningens motstånd mot privata vårdgivare bygger dock på ideologiska skäl snarare än på bevis för att privata aktörer inte kan erbjuda högkvalitativ vård.

I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler, varav hälften är privat drivna och hälften offentligt drivna. Valet av vårdcentral och möjligheten till en fast vårdkontakt utgör kärnan för att skapa trygghet för patienterna. Det ska vi värna. Den nuvarande politiska ledningen vill ta bort vårdcentralernas ersättning för fast läkarkontakt – en rättighet som är lagstadgad.

Det är viktigt att säkerställa att det finns välutrustade vårdenheter spridda över hela Västra Götaland. Därför vill utveckla närsjukhusen till knytpunkter för lokala vårdbehov, där vårdcentralen utgör navet och förstärks med olika specialistmottagningar.

Vi tror på decentralisering och ökad valfrihet för patienter och vårdpersonal. Politiken ska inte stå i vägen för den läkare som vill driva sin egen verksamhet, eller för medarbetare som vill driva en personaldriven intraprenad eller stiftelser som Carlanderska i Göteborg.

Idag lämnar kompetens den offentliga vården till förmån för privata arbetsgivare – en kompetens som vi vill behålla inom den offentligt finansierade vården. Med fler vårdgivare får personalen fler arbetsgivare att välja mellan, vilket skapar en mer attraktiv arbetsmarknad och gör att fler kommer att vilja söka sig till de viktiga yrkena inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, vilket i sin tur ökar tillgängligheten för patienterna.

Det är viktigt att Västra Götalandsregionen skapar goda och långsiktiga förutsättningar för privata vårdgivare. Detta inkluderar att se över avtalstider och möjliggöra för privata vårdgivare att ta emot bredare patientgrupper. Denna ambition innebär dock inte att VGRs sjukhus erhåller mindre resurser eller förväntas utföra mindre vård. Sjukhusen ska fortsatt spela en central roll. Alla insatser behövs för att minska väntetiderna för besök och behandlingar. Ingen ska behöva vänta på vård i onödan.

Cecilia Andersson, gruppledare för Centerpartiet i Västra Götaland

Läs Centerpartiets förslag till budget 2025 i Västra Götalandsregionen