Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Bostadsbyggande

Bostadsbyggande i hela regionen och regionalplanering i länet

Med en bra kollektivtrafik i hela länet kan Västra Götalandsregionen möta en överhettad bostadsmarknad. Regionen behöver ta ansvar för en gemensam regionplanering för bostadsbyggande och kollektivtrafik, samtidigt som kommunerna fortfarande är ansvariga för detaljplanen. På så sätt skapar vi möjligheter att utveckla hela Västra Götaland.

Regelverket för kommunal översikts- och detaljplanering bör förenklas. Regelverken, som utgår från stadens täta bebygelse, blir alltför strikta och krångliga i förhållande till risknivå på landsbygden. Det behövs proportionella regelverk i förhållande till risknivå och belastning på exempelvis miljö. Strandskyddsreglerna bör anpassas efter lokala och regionala förutsättningar och bör därför beslutas av kommunerna som beslutar över planfrågorna.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla bygglovsprocessen - Idag tar det lång tid för människor och företag att få bygglov. Regelverket för kommunal översikts- och detaljplanering behöver förenklas.
  • Anpassa strandskyddet - Strandskyddsreglerna behöver anpassas efter lokala och regionala förutsättningar. Idag är det länsstyrelsen som beslutar om strandskyddsreglerna. Det gör att regelverket inte utgår från de lokala förutsättningarna vad gäller tillgänglighet och miljöbelastning. Centerpartiet vill därför att kommunerna blir ansvariga för strandskyddsreglerna.