Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Västsvenska paketet och Västlänken

Bild

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas.

I Västsvenska paketet ingår ett flertal projekt; Marieholmstunneln, Västlänken, nedsänkning av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm samt busskörfält längs infarterna till Göteborg är några exempel.

 

Bakgrund

Västlänken är en del av det Västsvenska paketet som Centerpartiet var med och förhandlade fram med början år 2007. År 2009-2010 fattade samtliga nödvändiga politiska församlingar beslut om ”Det västsvenska infrastrukturpaketet” som innehöll fyra namngivna investeringar: Västlänken, Marieholmstunneln, delfinansiering av den nya Göta Älvbron och en nivåhöjning av kollektivtrafiken. Parterna som ingått avtalet är kommunfullmäktige i Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige, Regionfullmäktige i Västra Götaland, Landstingsfullmäktige i Halland samt Sveriges regering och riksdag. Den totala kostnaden är 34 miljarder kronor. Av detta finansieras 50 procent genom lokal och regional trängselskatt, bidrag samt marknyttor.

Syfte

Hela Västsverige växer i befolkning. Allt fler vill bosätta sig här och alltfler inser att det ör ohållbart att sitta i bilköer till och från Göteborg. Därför behövs järnvägar som underlättar framkomligheten in mot Göteborgs central. Huvudargumentet för Västlänken är att öka kapaciteten att ta emot fler tåg inne i Göteborg. Västlänken dras via Haga och Korsvägen så att många resenärer kan gå av och på tåget där, istället för att alla ska byta tåg på Göteborgs central. Västlänken är förutsättningen för järnvägskapacitet i hela Västsverige.

Beslutet

Beslutet om Västlänken inklusive resten av Västsvenska paketet fattades år 2010 och presenterades av dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) vid en presskonferens vid Korsvägen i Göteborg. Region Halland med Göran Karlsson (c) och Västra Götalandsregionens regionråd Kent Johansson (c) var också med vid pressträffen. Dåvarande ordföranden för Göteborgsregionen Jan Hallberg (m) och dåvarande kommunalrådet Göran Johansson (s) var också med när beslutet presenterades. Det finns en bred politisk samstämmighet om Västsvenska paketet, som bekräftades via remissbeslut och via medfinansiering.

Finansiering

Västra Götalandsregionen, Region Halland och kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund har lagt skattemedel i Västsvenska paketet på totalt tre miljarder kronor. Därutöver betalar du och jag samt alla andra som färdas på vägar in och ut från Göteborg trängselskatt för motsvarande 19-20 miljarder kronor för att delfinansiera Västsvenska paketet (inklusive räntekostnader). Staten via regeringen och Trafikverket lägger 17 miljarder kronor på Västsvenska paketet.