Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Vårdcentraler

Vårdcentraler - första linjens vård

Vårdcentralerna är basen i svensk sjukvård. Det är till vårdcentralen vi vänder oss med vanliga sjukdomar och krämpor. Tillgängligheten till vårdcentraler har kraftigt förbättrats sedan vårdvalet infördes i Västra Götaland. Antalet vårdcentraler har nästan fördubblats och öppettiderna förbättrats.

Samtidigt finns det fortfarande förbättringsområden för bättre bemötande och ökad tillgänglighet. Alltför många får höra att de akuta besökstiderna är slut när de ringer vårdcentralen och för många kroniskt sjuka är det svårt att få en fast vårdkontakt.

Centerpartiet vill:

  • Satsa mer resurser på primärvården - Samt ge vårdcentralerna ett större uppdrag. Vården som finns nära patienten ska ha ett helhetsansvar. Ett sätt är att införandet av årliga läkemedelsgenomgångar.
  • Ha fast läkarkontakt i primärvården - Alla har rätt till en fast vårdkontakt, samtidigt ser Centerpartiet att målet är att alla ska ha en fast läkarkontakt.
  • Ha snabb rehabilitering samt förebyggande - Primärvården har liksom sjukvården ett förebyggande och rehabiliterande uppdrag. Det handlar om att sätta in rätt åtgärder för att människor snabbt ska kunna återgå till arbete och för att minska antalet sjukskrivningar. Centerpartiet ser att viss del av både det förebyggande och det rehabiliterande arbetet kan ske i samarbete med olika föreningar och patientorganisationer.
  • Se fler närakuter - Dagens jourmottagningar bör ses över och utvecklas till närakuter. Närakuterna ska bättre tillgodose befolkningens behov av en enklare bedömning och behandlingar på kvällar och helger, när vårdcentralen är stängd.