Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Psykisk ohälsa


Hjälp till personer med psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har de senaste åren ökat i samhället. Allt fler människor har ångest, oro och andra psykiska besvär. Det finns många barn. och unga som inte mår bra. I Sverige tar ca 1 500 personer per år sitt liv. Det är fem gånger fler, än som dör i trafiken. Men idag finns det hjälp att få. Problemet är att det ofta tar ganska lång tid att få hjälp och att många med psykiska besvär inte söker sig till vården.

Centerpartiet vill att det ska bli lättare att få behandling och rehabilitering för psykisk ohälsa. Det finns goda förutsättningar för att öka tillgängligheten, till exempel genom behandling via Internet, tidig och snabb psykiatrisk bedömning samt utveckling av mobila team och andra öppna vårdformer. Det finns ett antal vårdcentraler i regionen med tilläggsuppdrag som tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att samla kompetens från olika professioner och därmed förbättra kvalitet och tillgänglighet för barn och unga, som söker hjälp. Vi vill följa upp och utöka tilläggsuppdraget till fler vårdcentraler.

Vidare behöver arbetet gentemot en nollvision för suicid (självmord) stärkas. Framförallt behövs större insatser i primärvården för att upptäcka och behandla depressioner.

Det krävs särskilda insatser för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Väntetiderna är för långa och Västra Götalandsregionen når, trots stora insatser, inte upp till vårdgarantins målsättning för barn och unga. Inflödet av patienter ökar fortsatt som behöver vård och behandling.

Centerpartiet vill:

  • Att psykiskt välmående ska vara lika självklart som fysiskt välmående.
  • Öka tillgängligheten genom fler vårdformer, exempelvis via internet, mobila team och andra öppna vårdformer.
  • Ge fler vårdcentraler tilläggsuppdrag att hand om barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Stärka suicidpreventionen och kunskapen om psykisk ohälsa, exempelvis genom utbildningsinsatser för personal inom primärvård och skola.
  • Öka samordning mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst.
  • Att sjukvården arbetar mer förebyggande med fokus på grupper som är särskilt utsatta.
  • Satsa särskilt på att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.