Vård

Centerpartiet vill att hela Västra Götaland ska utvecklas. Alla har rätt till en likvärdig och nära vård. Det handlar om att människor ska känna trygghet och veta att hjälp inte är långt borta oavsett tid på dygnet eller vart man bor.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Digitalisering

Ny teknik ska användas i sjukvården och förenkla för patienterna. Exempel på digitalisering är påminnelser via sms, möjlighet att kommunicera med vården via mail och att boka tid på nätet. Detta ska vara en självklarhet. Det finns ett stort behov av rörlighet inom vården och använder vi systemen på rätt sätt blir tekniken viktiga verktyg för att utveckla vården. Sjukvårdsrådgivningen 1177 är viktigt för detta arbete. Det behövs också utvecklas nya e-tjänster. Hälsocoachning via appar eller på nätet kan nå målgrupper som hälo- och sjukvården inte når i vanliga fall.

Läs mer här

Funktionsvariation

Många personer med funktionsvariationer är beroende av att det finns bra hjälpmedel. Det ökar livskvaliteten och är en förutsättning för många att kunna arbeta och vara delaktiga i samhället. Regioenen har ett delat ansvar med kommunerna om att tillhandahålla hjälpmedel.

Centerparitet vill öka delaktigheten för personer som behöver hjälpmedel. Det är viktigt att de som är i behov av hjälpmedel är delaktiga i valet av hjälpmedel för att det ska ge stöd och öka möjligheten till full tillgänglighet i samhället. Regionen ska verka för mångfald av aktörer genom att skapa rättvisa förutsättningar där även mindre företag kan vara aktuella vid inköp av hjälpmedel.

Läs mer här

Specialistsjukhus

I Västra Götaland finns flera mindre sjukhus, där flera av dem drivs i privat regi på uppdrag av regionen. Centerpartiet ser positivt på detta och vill att de mindre sjukhusen ska bli specialistcentrum med olika innehåll. Dessa sjukhus ska kunna drivas av olika vårdaktörer. Sjukhusen kan utvecklas med en inriktning mot öppna mottagningar och möta det behov som finns.

Läs mer här

Tandvård

Alla har rätt till friska tänder. Centerpartiet vill förbättra tandvården och satsa extra på personer som har stora behov av tandvård, exempelvis äldre och sjuka. Det är viktigt att kontakten med tandläkaren inte bryts när hälsan sviktar. Centerparitet vill öka möjligheten för äldre att få hemtandvård. Vi vill också att man som patient ska få mer makt över sin tandvård. Regionen ska verka för mer konkurrens och bättre tillgänglighet. Det ska vara fortsatt möjligt att teckna avtal om tandvård till fast pris per månad för ökad trygghet, vilket folktandvården erbjuder.

Läs mer här

Valfrihet i välfärden

Även om vården finansieras av skattemedel och patientavgifter behöver inte regionen utföra all vård själv. Mer konkurrens leder ofta till bättre kvalitet och en mer tillgänglig vård. Centerpartiet anser att det är kvaliteten som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen. Allt för att vi ska få så mycket välfärd som möjligt för våra skattepengar. Om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandling kortas.

Läs mer här

Vårdcentraler

Vårdcentralerna är basen i svensk sjukvård. Det är till vårdcentralen vi vänder oss med vanliga sjukdomar och krämpor. Tillgängligheten till vårdcentraler har kraftigt förbättrats sedan vårdvalet infördes i Västra Götaland. Antalet vårdcentraler har nästan fördubblats och öppettiderna förbättrats.

Samtidigt finns det fortfarande förbättringsområden för bättre bemötande och ökad tillgänglighet. Alltför många får höra att de akuta besökstiderna är slut när de ringer vårdcentralen och för många kroniskt sjuka är det svårt att få en fast vårdkontakt.

Läs mer här

Vård i hemmet

På grund av gammal vana hänvisas idag många äldre och kroniskt sjuka i onödan till sjukhusens akutmottagningar. Väntan på akuten kan skapa oro och lidande, väntan gör ibland mer skada än nytta.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla den mobila hemsjukvården. Det innebär att läkare från vårdcentralen och kommunens sjuksjöterskor arbetar tillsammans och kan undersöka, vårda och behandla sköra i hemmet.

Läs mer här

Akutvård

Människor ska inte behöva fundera över vilken vårdnivå man ska söka. Det ska vara enkelt och snabbt att söka hjälp, oavsett om det är akut livshotande eller om det är enkel åkomma.

I ett akut läge är det ofta ambulanssjukvårdens kvalitet som räddar liv. Västra Götaland ska ha en bra ambulansverksamhet, som snabbt är på plats. Om fler kan få vård direkt av ambulanspersonalen kan transporter, väntetider och lidande minska för patienterna.

Läs mer här

Förlossningsvård

Förlossningsvården i Västra Götaland håller mycket hög klass. Den samlade kompetensen som finns i våra fyra förlossningsmottagningar och neonatalavdelningar bidrar till att andelen förlossningsskador i vår region är betydligt lägre än rikssnittet. Det finns ändå flera viktiga förbättringsområden. Många gånger separeras mammor och nyfödda vid komplikationer eller sjukdom, som kräver intensivvård. Alla kvinnor får inte det amningsstöd de skulle behöva. Det är inte ovanligt att nyblivna föräldrar drabbas av depression efter en förlossning. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla hela vårdkedjan, från första besöket hos mördravården, till förlossningsvård och eftervård.

Läs mer här

Kompetensförsöjning i vården

För att göra vårdyrket mer attraktivt och ta tillvara på personalens kompetens behöver vi sträva efter att alla alltid jobbar på toppen av sin kompetens, med andra ord rätt person på rätt plats. Vi vill därför fortsatt satsa på uppgiftsväxling för personalgrupper. Det kan exempelvis innebära att lokalvårdare städar sjukhusen i stället för vårdpersonal, eller att läkare får ökat administrativt stöd av läkarsekreterare. På så sätt kan vårdpersonalen fokusera på patienterna. Våldet i samhället identifieras och tenderar att öka. Därför vill vi att all vårdpersonal ska utbildas och ha kunskap om sexualbrott, våld mot barn och våld i nära relationer, samt sexuella övergrepp och våld på arbetsplatsen.

Läs mer här

Psykisk ohälsa

Centerpartiet vill att det ska bli lättare att få behandling och rehabilitering för psykisk ohälsa. Det finns goda förutsättningar för att öka tillgängligheten, till exempel genom behandling via Internet, tidig och snabb psykiatrisk bedömning samt utveckling av mobila team och andra öppna vårdformer. Det finns ett antal vårdcentraler i regionen med tilläggsuppdrag som tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet är att samla kompetens från olika professioner och därmed förbättra kvalitet och tillgänglighet för barn och unga, som söker hjälp. Vi vill följa upp och utöka tilläggsuppdraget till fler vårdcentraler.

Läs mer här

Sällanvård

De flesta av oss kommer bara i kontakt med sällanvård några få gånger i livet. Men när vi eller någon anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller olycka vill vi vara säkra på att få den absolut bästa vården. Samtidigt som den nära vården stärks och allt mer vård förflyttas från sjukhusen, till öppna vårdformer krävs att viss specialiserad vård utförs på färre enheter. Med fler utförda ingrepp per läkare, ökar kvaliteten där träning ger färdighet. Det handlar om att stärka kvaliteten och patientsäkerheten. Med koncentrerad vård kan regionen säkerställa att alla patienter får högsta kvalitet, vilket innebär mer jämlik vård oavsett var i länet man bor. Vi vill att vård och behandling vid regionens sjukhus ska specialiseras ytterligare för ökad kvalitet. Samtidigt behöver vi öka patienternas delaktighet i vården och minska vårdköerna. Ingen ska behöva vänta på beslutad behandling.

Läs mer här

Universitetssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, är ett av Europas största universitetssjukhus. Sjukhuset har ansvar för högspecialiserad vård i Västra Götaland och även flera sjukvårdsspecialiteter för hela Sverige. De för också ut kunskap om nya metoder till andra sjukhus inom regionen. Stark forskningsmiljö har stor betydelse, för att locka kvalificerad arbetskraft, skapa tillväxt och inte minst rädda fler liv. I regionen finns god tillgång till hög kompetens och stor kreativitet. Tillsammans med högskolor, universitet, näringsliv och övriga delar av samhället ges förutsättningar för nya innovationer, ökad export och ökad tillväxt i länet.

Läs mer här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.