Centerpartiet lokalt

11 insatser mot miljöbrott

Miljöbrotten har blivit eftersatta. Centerpartiet presenterar nu elva förslag för att stärka lagstiftningen, skärpa straffen och prioritera miljöbrotten. 


- Miljöbrotten drabbar oss alla förr eller senare. Det är ett av de brottsområden som är lägst prioriterat, och det är inte rimligt. Det säger Johan Linander (C), rättspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens justitieutskott.
För att prioritera miljöbrotten och göra dem kännbara föreslår nu Centerpartiet elva åtgärder i en kortrapport, som du kan läsa i sin helhet via denna länk. Här följer förslagen i korthet.

1. Ny miljöbrottsenhet i den nya polisorganisationen

Det är viktigt att miljöbrotten prioriteras likadant i hela landet. För att Polisen på ett effektivt sätt ska kunna utreda miljöbrotten krävs att vi inrättar en nationell specialistenhet för miljöbrott i den nya polisorganisation som ska börja verka i januari 2015.

2. Förorenaren ska betala

För Centerpartiet är principen ”förorenaren betalar” central. Ingen ska kunna smita undan. Vi vill att företag ska ta ett miljömässigt ansvar för sin verksamhet och därför vill vi ha en ny översyn av hela 10 kapitlet i miljöbalken om verksamheter som orsakar miljöskador. En sådan utredning bör även se över möjligheterna att bolag vid tillståndsgivning måste ställa säkerhet för framtida saneringskostnader.

3. Ökade anslag till miljöbrottspolisen

För att kunna utkräva ansvar behöver ytterligare satsningar ske på miljöbrottsområdet. På många håll inom Polisen har miljöbrotten fått stå tillbaka för övrig verksamhet. Detta går ut över naturen och hälsan både hos oss i Sverige och i andra länder. Vi vill därför tillföra mer resurser till Polisen för att kunna hantera de nationella miljöbrotten.

4. Samverkan

Miljöbrott berör ofta flera länder och en rad olika myndigheter både inom och utanför Sverige. Polisens skyldighet att samverka med andra myndigheter när det gäller miljöbrott bör framgå tydligt av regleringsbrevet från regeringen.

5. Information till allmänheten

Centerpartiet vill ha ökad information till allmänheten om miljöbrott och konsekvenserna av att till exempel dumpa saker i skog och mark, att slänga farligt avfall i soporna eller köpa en souvenir utomlands som kan ha ett ursprung i illegalt handlade djurarter.

6. Artskyddsbrott

När det gäller illegal handel med fridlysta växter och djur är den idag mer omfattande än någonsin. Läget för elefanter och noshörningar är akut och agerar vi inte nu kan dessa djurarter vara utdöda inom tio år. Polis och åklagare måste prioritera denna form av miljöbrott på ett annat sätt än vad som hittills har skett.

7. Koppla företagsboten till företagets omsättning

Det system med företagsbot vi har idag tar inte hänsyn till företagets omsättning. Istället utdöms ett fast belopp på runt 25000 till 50000 kronor. Detta system bör utredas med målet att höja beloppen för företagsbot rejält, i linje med principen om att förorenaren ska betala.

8. Registreringssystem för företagsbot

Idag registreras inte de företag som dömts för miljöbrott, vilket gör att de kan begå miljöbrott om och om igen utan att myndigheterna nödvändigtvis uppmärksammar detta. Med ett register för företagsböter vill Centerpartiet göra det möjligt att utdöma en väsentligt högre bot vid upprepade brott.

9. Förverkande av transportmedel

Olika former av avfall som smugglas ut ur Sverige är ett växande problem med kopplingar till organiserad brottslighet. För att underlätta för Polisen vill Centerpartiet utreda möjligheten att förverka de fordom som används för denna verksamhet.

10. Förändringar inom åklagar- och domarväsendet

Centerpartiet vill att miljöåklagarens arbete lyfts i det årliga regleringsbrevet till Åklagarmyndigheten för att vi ska kunna försäkra oss om att arbetet prioriteras. Vi vill också göra det också möjligt för miljöåklagare och miljöbrottsgrupperna hos Polisen att sitta i gemensamma lokaler, på de ställen där detta är praktiskt genomförbart.

11. Specialiserade domare

Miljöbrottmål handläggs inte, som kan skulle kunna tro, i mark- och miljödomstolen utan vid allmän domstol. Centerpartiet vill se över processen kring miljöbrotten för att utreda om dessa istället borde handläggas vid mark- och miljödomstolen eller om de juristdomare som handlägger målen borde vara specialiserade.