"Makten över skolan måste ligga närmare de som berörs"

Regeringens särskilda utredare, Leif Lewin, överlämnade i dag utredningen av effekterna av kommunaliseringen av skolan till utbildningsminister Jan Björklund. Han konstaterar bland annat att kommunal skola fungerar utmärkt i Finland. 


Regeringens särskilda utredare pekar på en rad faktorer som han menar bidragit till att kommunaliseringen av svensk skola inte fallit ut lika väl som i Finland.Centerpartiet står fast vid att ansvaret för skolan fortsatt bör ligga på kommunerna och att det finns en stor potential till förbättringar. -          Makten över skolan måste ligga närmare de som berörs. Decentralisering är viktigt. Nu talas det om förstatligande av skolan, alltså en centralisering på ren chans. Man vet inte att det förbättrar någonting alls, däremot skulle det kräva stora resurser, säger Ulrika Carlsson. Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att förstatligandet av skolan som lösning är en myt. Det är en åsikt som Centerpartiet delar. -           Det är att sätta sitt hopp till en enskild enkel lösning. Att alla problem ska försvinna bara för att man byter huvudman. Det finns i dagsläget ingenting som ger stöd åt en sådan tanke, säger Mari-Louise Wernersson, ordförande för Centerpartiets kommunala sektion. -           En sådan reform skulle kosta flera miljarder kronor och tiotusentals timmar för lärare och annan personal i skolan, utan att det finns något belägg för att det skulle ge bättre elevresultat, säger Wernersson. Det är inte mellan olika kommuner eller olika skolor som de största skillnaderna finns, det är mellan olika klassrum. Ett förstatligande av skolan skulle förmodligen inte leda till några förändringar. -           Det som behövs är att kommuner och fristående huvudmän styr resurserna där behoven är störst, investerar i sina lärare genom kompetensutveckling och ger de svagaste eleverna extra stöd, säger Ulrika Carlsson. -           I dagsläget kan det skilja väldigt mycket från klass till klass på en och samma skola, helt enkelt för att lärarna har olika kompetens. Alla lärare måste ha en hög kompetens, där ska vi satsa mer, säger Ulrika Carlsson. -           Ny skollag och läroplan ger rektorer och lärare de redskap som krävs för att förbättra undervisningen, säger Ulrika Carlsson. -           Under senaste åren har skolan genomgått många stora förändringar. Därför måste rektorer och lärare få arbeta utifrån de nya styrdokumenten. Skolan måste få arbetsro, säger Mari-Louise Wernersson.