Alliansen: Öka tryggheten och skärp straffen för inbrotten

Vi vill prioritera kampen mot bostadsinbrott genom att skapa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, där straffskalan är högre än i dag. Ett inbrott där inget av värde stjäls leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Själva kränkningen är ett allvarligt brott i sig, skriver Annie Lööf på DN Debatt idag tillsammans med partiledarna i Alliansen. Människor i Sverige ska kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot.  Att utsättas för brott är en av de största ofriheterna en människa kan uppleva. Vi vill att människor ska vara trygga i vardagen och att man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det.
Nu vill vi skärpa straffen för bostadsinbrott och den 1 januari 2016 införa en helt ny brottsrubricering: inbrottsstöld.
Under förra året polisanmäldes ungefär 21 000 bostadsinbrott i Sverige. Det är det brott som flest svenskar oroar sig för. De som har råkat ut för den här typen av brott beskriver ofta hur de känner sig otrygga i sitt eget hem långt efter att inbrottet ägt rum.
Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda människor. Dagens förslag är ett viktigt steg på vägen mot att Sverige ska bli ett ännu tryggare land att leva i. I dag är det bara några få procent av de anmälda inbrotten som klaras upp på så sätt att en person kan knytas till brottet. Resultaten måste bli bättre. Vi vill att de brott som begås ska utredas ordentligt och så många som möjligt klaras upp.
I dag bedöms ett bostadsbrott i regel som grov stöld. I praktiken innebär det att straffet blir fängelse i mellan sex och tio månader. Det innebär också att den som döms för första gången ofta helt slipper fängelse. Det här vill vi ändra på. Straffet för att bryta sig in i någons hem ska bli mer kännbart. Vi vill därför skärpa straffen för inbrott.
För en inbrottsstöld bör minimistraffet vara fängelse ett år. Det skulle medföra att fängelse väljs som påföljd i betydligt större omfattning än idag. Straffet ska helt enkelt stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren.
Vi i Alliansregeringen står konsekvent upp för att brott ska straffa sig. I den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet varje år genomför ser vi att människor i Sverige känner sig allt tryggare, men varje brottsoffer är ett för mycket. Sedan 2006 har vi satsat historiskt stora resurser på rättsväsendet. Det har gett betydligt fler och mer synliga poliser och många fler åklagare och domare. Utmed hela rättskedjan har vi förstärkt myndigheterna. Från Polisen till Kriminalvården. Vi ser också att brottsligheten minskar. Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen som uppger att de utsatts för brott minskat de senaste åren – från 26 procent år 2005, till 22 procent år 2012. Det är en mycket bra utveckling. Vi vill att den andelen ska fortsätta sjunka.
Vår förhoppning är att dagens förslag om att skapa en helt ny brottsrubricering med en högre straffskala skickar en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att bostadsinbrott ska prioriteras.
Alliansregeringen vill fortsätta på vägen mot ett tryggare Sverige, där fler poliser och ett mer effektivt rättväsende gör att fler människor kan känna förtroende och tillit till att brott utreds och klaras upp. Dagens förslag om att skärpa straffen för bostadsinbrott är bara ett av flera steg som vi vill ta under nästa mandatperiod.
Människor ska veta att brottslighet får kännbara konsekvenser. Följderna för den som begår ett brott ska vara snabba och tydliga. Alliansregeringen är det enda alternativet i svensk politik för ett tryggare Sverige.
Läs hela artikeln här.
Här hittar du Centerpartiets politik för lag och rätt.