Annie Lööf: Med växande företag når vi jobbmåletAlliansens mål är att fem miljoner människor ska ett jobb att gå till 2020. Det kan bara ske genom att skapa långsiktigt goda förutsättningar för företagen. Det skriver Annie Lööf i Dagens Industri och presenterar samtidigt fem förslag för jobben från Alliansens valmanifest som släpps senare idag.


Sedan vi tillträdde har jobben blivit över 250.000 fler, tack vare jobbskatteavdraget och sänkta kostnader för företagen. Nu vill vi ta nya steg för att fler ska ha ett jobb att gå till.

Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Vi vill fortsätta sänka kostnader och lätta på regelbördan.
  • Sänk sjuklönekostnaderna.
För många företag, särskilt de små, är kostnaden för sjuklön en stor börda och en risk vid anställning. Vi föreslår därför ett nytt högkostnadsskydd mot höga sjulönekostnader. För 80 procent av företagen, de minsta, träder skyddet in redan efter motsvarande två sjuklönedagar per år och anställd. Det blir en avsevärd förbättring som både sänker kostnaderna och skapar lägre risker att anställa en person med sjukdomshistoria.
  • Sänkta kostnader för att anställa unga.
Vårt mål är att fler unga ska kunna ha ett jobb att gå till. Därför föreslår vi nu en ytterligare fokusering av den sänkta arbetsgivaravgiften för att anställa unga. För ungdomar som ännu inte fyllt 23 sänker vi arbetsgivaravgiften ytterligare, till 10,21 procent. Detta finansieras genom att ta bort sänkningen för dem mellan 25 och 26 år, som många gånger har både erfarenhet och utbildning och därmed inte är i samma behov av stöd. Vi avsätter också ytterligare 270 miljoner kronor för att finansiera sänkningen.
  • Underlätta generationsskiften i familjeföretag.
Familjeföretag och ägarledda företag bidrar till långsiktighet. Många gånger erbjuder de ett engagemang i staden eller bygden och ger därför stora värden utöver de jobb de skapar. För att stärka svenskt företagsklimat har vi som ambition att under nästa mandatperiodförbättra förutsättningarna för generationsskiften, så att den som säljer sitt företag till sina barn inte missgynnas jämfört med dem som säljer till en extern köpare.
  • Förbättra möjligheten till personaloptioner.
Vi vet också att det kan vara svårt för entreprenörer i tidiga stadier att attrahera nödvändig kompetens. I många andra länder löser man detta genom olika incitamentsprogram där personer med nyckelkompetens kan erbjudas optioner, det vill säga rätt att köpa aktier i företaget för ett i förhand bestämt pris. För att Sverige ska vara en fortsatt konkurrenskraftig ekonomi vill vi också se över hur reglerna kan förbättras för personaloptioner, för att skapa fler ägarledda företag och ge fler företag möjlighet att locka rätt kompetens.
  • Utvidga den frivilliga revisionsplikten.
Alliansen har genomfört en frivillig revisionsplikt för de minsta företagen. Denna reform bidrog till att sänka de minsta företagens kostnader till följd av regelkrångel med närmare tre miljarder kronor. I samband med den utvärdering som ska äga rum vill vi pröva förutsättningarna för att fler företag ska undantas från kravet på revisionsplikt, för att på så sätt ytterligare sänka företagens kostnader till följd av regelkrångel. Alliansen ber om väljarnas mandat att fortsätta sänka kostnader och förenkla regler för Sveriges företagare. Genom sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och sänkt restaurangmoms har kostnaderna sänkts avsevärt. Nu vill vi ta ytterligare steg. Mot oss står tre partier som på olika sätt har som ambition att höja kostnaderna och göra regler krångligare. Valet i höst avgör vilket företagsklimat vi ska ha. Med förslag om höjt jobbskatteavdrag, höjda företagsskatter, minskat rutavdrag, nyinförd flygskatt, lastbilsskatt och nya pålagor i form av ytterligare regelkrångel hotar de grunden för det goda företagsklimat vi har i dag. Vi går till val på att sänka kostnaderna och förenkla reglerna för Sveriges företagare. För det enda sättet att skapa fler jobb är genom bättre villkor för våra företag. Så tar vi steg för steg oss närmare vårt mål om att fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020.
 
Läs mer om Centerpartiets politik för jobben.
Här kan du läsa mer om vår politik för företagen.