Centerpartiet lokalt

Fredrick Federley: Tio punkter för ett mer transparent EU

För ett år sedan gick hundratals miljoner européer till val för att välja representanter till världens näst största demokratiska parlament. Idag skriver Fredrick Federley på DN Debatt, där han presenterar 10 punkter för öppenhet och transparens i EU.

Centerpartiet är en del av de ansvarstagande partierna i Europa som inte håller tillbaka EU-samarbetet, utan som vill utveckla det i en mer öppen och demokratisk riktning. Det behövs en reformagenda för öppenhet och transparens för det europeiska samarbetet och därför presenterar Fredrick Federley 10 punkter för öppenhet och transparens i EU:

  • Öppna upp EU-nämnden Idag sker den absoluta majoriteten av riksdagens EU-nämnds möten utan möjlighet till insyn av varken medborgare eller journalister. Vi Europaparlamentariker har heller inte tillträde till EU-nämndens möten, vilket har i bland annat Littauen. Detta bör ändras. Regeringen hämtar riksdagens godkännande i nämnden för vilken position Sverige ska ha när medlemsländerna förhandlingar i rådet. Att vi inte kan följa och granska diskussionerna som ligger till grund för Sveriges agerande inför kommande lagstiftning ger lätt en känsla av att beslut fattas ovanför medborgarnas huvuden.
  • Offentliggör ministerrådets handlingar och protokoll De protokoll och handlingar som behandlas under rådets möte är ofta hemligstämplade och de handlingar som offentliggörs är oftast censurerade så att de olika ländernas ställningstaganden inte kan kontrolleras i efterhand. EU:s ministrar måste kunna ställas till svars för vilka kompromisser de gör eller vilka uttalanden de fäller. De representerar inte sina egna övertygelser, de representerar sina medborgare.
  • Inför EU-debatter i riksdagen mellan EU-parlamentarikerna De svenska EU-parlamentarikerna möts sällan i debatter på hemmaplan. Detta skapar en känsla av likgiltighet kring EU-politiken och en känsla av att det saknas olika politiska alternativ i EU-politiken. Riksdagen bör därför årligen ge Europaparlamentarikerna möjlighet att årligen debattera i riksdagen. Detta för EU bokstavligen närmare Sverige.
  • Ändra kommunallagen för ökad kommunal delaktighet EU har stor påverkan på den kommunala verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har idag främst en implementerande uppgift när det gäller beslut fattade på EU-nivå. Det räcker inte. Förmågan att på ett effektivt sätt genomföra de beslut som fattas på EU-nivå kräver proaktivt arbete och engagemang. Kommunallagen bör därför ändras så att kommunerna ges en skyldighet att följa EU-kommissionens arbete.
  • Ge regeringen upplysningsansvar Regeringen har ingen skyldighet att upplysa kommunerna om det pågående arbetet i EU. Ett tydligare ansvarstagande från kommunerna kräver också ett tydligare ansvar från regeringen. Det bör därför i regeringsformen skrivas in att regeringen har ett upplysningsansvar gentemot kommunerna för att underlätta och stötta dem i deras arbete kopplade till EU-frågor.
  • Inför en förvaltningslagstiftning och offentlighetsprincip i EU Den svenska offentlighetsprincipen har tjänat Sverige väl. Möjligheten för journalister, intresseorganisationer och enskilda medborgare att söka, få och granska offentliga handlingar är en grundbult i vår demokrati. En liknande princip behöver införas på EU-nivå. Det finns förslag på en förvaltningslagstiftning som skulle gälla alla EU:s institutioner och myndigheter - där bör en offentlighetsprincip införas.
  • Inför tidsgräns för överklaganden av hemligstämpling Idag är processen med att överklaga hemligstämplandet av material från EU lång och krånglig vilket gör det svårt att granska EU-institutionernas arbete. Denna process måste tydliggöras och en tidsgräns för hur lång tid en process får ta bör införas.
  • Registrera Europaparlamentarikernas röster Väljare måste kunna följa att vi som bär det folkvalda förtroendet hanterar det på rätt sätt. Idag registreras det inte elektroniskt hur omröstningar sker i parlamentets utskott och alltför få omröstningar i plenum registreras. Runt 30 % av omröstningarna registreras, men alla omröstningarna påverkar EU:s medborgare. Granskning av oss parlamentariker måste alltid kunna ske och obligatorisk röstregistrering måste införas.
  • Öppna dörrarna till de hemliga lagstiftningsrummen Parlamentet, rådet och kommissionen förhandlar fram lagstiftning i informella "trilogmöten". Det är här den avgörande lagstiftningen förhandlas fram – och medborgarna lämnas utanför. Dessa informella mötens dokument, dagordningar och protokoll måste offentliggöras och finnas lätt tillgängliga.
  • Förstärk EU:s lobbyregister Väljarna ska kunna känna trygghet i att jag inte arbetar för något annat än deras intressen. Därför finns ett lobbyregister för de som vill påverka oss makthavare i Bryssel. För att lobbyister ska ha tillgång till kommissionen och parlamentet måste de registrera sig och öppet visa vem de jobbar för. Detta gäller däremot inte ministerrådet eftersom alltför många av medlemsländerna sätter sig på tvären. Här måste svenska regeringen våga stå upp mot sina kollegor och pressa dem så att även denna del av EU-maskineriet ställer krav på lobbyismen.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt.