Centerpartiet lokalt

Demokratikriterium föreslås vid export av krigsmateriel

Sverige bör ha ett demokratikriterium för sin export av krigsmateriel. Vid grava brister ska tillstånd inte beviljas. Dessutom ska kriterierna som redan finns idag kring mänskliga rättigheter förtydligas och bli lättare att tillämpa. Det föreslås i en utredning som Krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex) genomfört på uppdrag av den tidigare Alliansregeringen. Kex föreslår även ökade krav på öppenhet och transparens, så att det blir lättare att utvärdera tillståndsbesluten. I kommittén ingår bland annat Kerstin Lundgren från Centerpartiet.

Det svenska regelverket för krigsmateriel vilar på ett generellt exportförbud. Det är endast när det finns ett tydligt svenskt säkerhets- och/eller försvarsintresse av den aktuella exporten som tillstånd kan bli aktuellt. En helhetsbedömning, där först de internationella förpliktelserna och åtagandena prövas och slutligen de svenska kriterierna för eller mot export prövas, ska göras i varje enskilt ärende.

Kommittén föreslår att ett demokratikriterium införs vid tillståndsgivningen. I bedömningen ska hänsyn tas både till om en stat har demokratiska institutioner och hur väl dessa fungerar. I förslaget kan man bland annat läsa att "Respekt för mänskliga rättigheter och den mottagande statens demokratiska status utgör centrala villkor vid tillståndsprövningen...Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i dem demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd."

– Jag är glad över att vi med bred majoritet har format en ny nyckelknippa för att strategiskt förändra den svenska exportkontrollen enligt Centerstämmans beslut. Det nya förslaget skärper lag och regelverk så att respekt för fungerande demokrati och mänskliga rättigheter ges stor betydelse i bedömningen om exporttillstånd ska ges, säger Kerstin Lundgren.

I utredningen som Kex presenterar idag finns viktiga förslag på ökad öppenhet och transparens. Syftet är att det ska bli lättare att utvärdera tillståndsbesluten i förhållande till regelverket och besluten bör därför i högre grad offentliggöras.

– Med en ökad öppenhet och transparens i tillståndsprocessen vässar vi argument och det politiska ansvarsutkrävandet, säger Kerstin Lundgren.

Läs mer om kommitténs förslag i Dagens industri