Centerpartiet lokalt

Michael Arthursson: Här är hela programmet till partistämman

På en presskonferens presenterade nyligen Michael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare, stämmohandlingarna och programmet för den kommande partistämman i Falun 24-27 september.  Inför partistämman har partistyrelsen föreslagit program inom elva olika politikområden, som elva arbetsgrupper arbetat fram.  Dessutom ska partistämman behandla 322 motioner samt välja en ny partistyrelse och ett nytt verkställande utskott.
Här följer ett urval av det som partistämman kommer att besluta om.
Fler företag och fler jobb med grön tillväxt Centerpartiet vill underlätta för jobbskapande företag och samtidigt ställa om till ett hållbart samhälle. På så sätt kan Sverige fortsätta visa att tillväxt och minskade utsläpp går hand i hand.

 • Mindre krångel och enklare skatteregler
 • Grön skatteväxling för miljö och tillväxt
 • Öppenhet och frihandel i en modern ekonomi, bland annat genom att låta EU ingå fler frihandelsavtal och skapa en digital inre marknad med avskaffade roamingavtal.

Resultat för miljön En grundpelare i såväl vår miljöpolitik, som ekonomiska politik, är den gröna skatteväxlingen. Vi vill sänka skatten på jobb och företagande, samtidigt som vi höjer skatten på miljöskadliga utsläpp och verksamheter.

 • Mer förnybar energi, genom att bland annat underlätta för småskalig miljövänlig el och reformera EU:s pris på utsläpp
 • Klimatsmarta transporter, bland annat genom att införa ett bonus/malus-system för bilar och en miljöpremie för lastbilar
 • Giftfri vardag, bland annat genom att införa en kemikalieskatt och fasa ut mikroplaster

Utveckla hela landet Oavsett var i Sverige man bor ska man ha likvärdiga möjligheter att bo, arbeta och driva företag. Vi står för en närodlad politik, där beslut fattas så nära människor som möjligt. Här är våra förslag för att stärka människors makt över sin vardag och stärka det lokala inflytandet.

 • Ge likvärdiga förutsättningar, inför till exempel en digital allemansrätt och ge stöd till kommersiell service i sårbara glesbygdsområden
 • Utveckla de gröna näringarna, genom att exempelvis öka konkurrenskraften för livsmedelsproduktion och tillåta gårdsförsäljning
 • Ta bort hinder för utveckling, genom att bland annat förenkla byggprocessen för detaljplanelagt område och reformera strandskyddet

Närodlad integration Vi ser ett stort behov av att närodla integrationspolitiken, och ge kommuner och civilsamhälle mer ansvar och bättre förutsättningar att bidra. Trösklarna till den svenska arbetsmarknaden måste bli lägre, bostäder behöver byggas och handläggningstider kortas.
Med de krig och konflikter som rasar i vår omvärld är det uppenbart att vi behöver en migrationspolitik som på allvar slår vakt om mänskliga rättigheter. Det kan bara uppnås genom en bättre integrationspolitik i kombination med fler säkra och lagliga vägar till Europa för dem som är på flykt. EU bär ett stort ansvar för att etablera en human migrationspolitik, där Sverige inte ska göra mindre, men där fler länder måste göra mer.

 • Korta vägen till arbetsmarknaden, bland annat genom att införa en jobbfixarpeng och introduktionsjobb
 • Ge kommunerna möjligheter, genom att bland annat ge kommunerna mer makt över flyktingmottagandet och låta ensamkommande flyktingbarn bo hos släktingar
 • Se en solidarisk migrationspolitik i Europa