Centerpartiet lokalt

En närodlad politik för hela landet

Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för vilka möjligheter som finns att jobba, driva företag och leva. Regelkrångel och byråkrati begränsar utvecklingen, såväl i städer som på landsbygden och därför har Centerpartiets partistämma fattat flera beslut om att minska regelkrånglet och göra det lättare att utveckla landsbygden.

Regelkrångel och stelbent byråkrati begränsar och försvårar utveckling och möjligheter för samhällen och företag att växa. Det krävs att de regler som finns är enkla och att processerna som behövs är smidiga och effektiva. Ett sådant exempel är regler kring bostadsbyggande, inte minst på landsbygden.

– För att snabba på bostadsbyggandet vill vi förenkla reglerna i områden som inte är detaljplanelagda, säger Eskil Erlandsson, Centerpartiets landsbygdspolitiske talesperson.
Förutom regler för områden som inte är detaljplanelagda fattade stämman också beslut om ett kompromissförslag från kommittén angående strandnära byggande, som lyder:

  •  Att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks. Bland annat bör inriktningen och perspektivet i strandskyddslagstiftningen ändras i syfte att öka det kommunala inflytandet.
  • Att ta bort Länsstyrelsens överprövningsmöjlighet vad gäller kommunala bygglov inom fastställda LIS-områden.
  • Att möjligheten till att skapa LIS-områden utökas till fler områden

– Förslaget som nu gick igenom är positivt och kommer öka det kommunala inflytandet när det gäller möjligheten att bygga strandnära. Det möjliggör byggande på fler attraktiva platser i hela landet, säger Eskil Erlandsson.