Centerpartiet lokalt

Stor enighet kring klimat och migration på världsmöte

Under den globala organisationen Liberal International (LI) sextionde kongress i Mexico City 28-31 oktober antogs tre resolutioner, som Centerpartiet har varit med att ta fram. De gäller flyktingars och asylsökandes rättigheter, arbetskraftsinvandring och det kommande klimattoppmötet i Paris.

Inför klimattoppmötet i Paris, som pågår 30 november till 11 december, är en grundförutsättning att världens länder sluter ett nytt klimatavtal för att minska den globala uppvärmningen. Forskare är eniga om att en höjning av jordens medeltemperatur med två grader skulle få förödande konsekvenser. Därför måste alla länder göra allt de kan för att bromsa uppvärmningen.

– Läget är kritiskt och det går inte att poängtera nog hur viktigt det är att alla länder är med på tåget. Det här är ett globalt problem som endast går att lösa genom en global överenskommelse. De länder som har bättre förutsättningar måste stötta utvecklingsländerna i det här, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson.

I resolutionen som antogs beslutade LI att verka för att politiker sätter press på sina regeringar för att säkra ett bindande avtal i Paris. Då samarbete är en viktig faktor för att nå ett globalt bindande mål beslutade LI även att politiker måste sätta press på sina regeringar för att sänka koldioxidutsläppen.

Ytterligare en resolution, som Centerpartiet varit med om att ta fram, gäller dagens flyktingströmmar, som är de största sedan andra världskriget. Samtidigt är möjligheterna att söka asyl på ett säkert och lagligt sätt begränsat, vilket skapar en lukrativ marknad för flyktingsmugglare. Därför beslutade LI att anta resolutionen om flyktingars och asylsökandes rättigheter.

– Det här var ett efterlängtat beslut. Sverige ska inte göra mindre, men många andra länder måste göra betydligt mer. När liberala krafter världen över sätter press på sina regeringar hoppas jag att fler länder tar sitt ansvar. Det är vår plikt att hjälpa andra människor i det här läget, säger Johanna Jönsson, migrations- och integrationspolitisk talesperson.

Även resolutionen om arbetskraftsinvandring antogs av LI. Av förstudien framgår det att arbetskraftsinvandring leder till ökad tillväxt och utveckling både i ursprungsländerna och i ankomstländerna. Där konstateras också att alla människor har rätt att söka sig till en bättre framtid och att arbetskraftsinvandring kan lösa många problem i i-länder som har en åldrande befolkning.
Från Centerpartiet deltog förutom Kristina Yngwe och Johanna Jönsson även Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, i kongressen.

Förutom att behandla resolutionerna tillsatte kongressen även en arbetsgrupp, som ska ta fram ett liberalt manifest inför 2017.  Manifestet kommer att behandlas vid nästa kongress, som sammanfaller med Liberal Internationals 70-årsjubileum.

Inför klimattoppmötet i Paris ska LI verka för: 

  • Att politiker sätter press på sina regeringar så att de i sin tur verkar för att säkra ett globalt, rättvist och rättsligt bindande avtal på klimattoppmötet i Paris, som alla länder ansluter sig till.
  • Att politiker sätter press på sina regeringar så att de samarbetar med varandra för att nå ett globalt bindande avtal för att sänka koldioxidutsläppen.

För att öka flyktingars och asylsökandes rättigheter ska LI verka för: 

  • Att alla länder ska delta i UNHCR:s system med kvotflyktingar
  • Att skapa lagliga och säkra flyktvägar, bland annat genom humanitära visa
  • Att människoliv och mänskliga rättigheter ska stå högst på den migrationspolitiska agendan hos politiker och opinionsbildare
  • Att det ska etableras humanitära områden, där flyktingar kan få en säker och trygg tillvaro, nära konfliktzoner
  • Att alla medlemspartier ska fortsätta motsätta sig auktoritära regimer och sträva efter

För att främja arbetskraftsinvandring ska LI verka för: 

  • Att politiska ledare ska lyfta de positiva effekterna som arbetskraftsinvandring har gällande tillväxt och minskad fattigdom
  • Att politiker säkerställer att legala invandrare har en säker tillvaro och att de aktivt utmanar de fördomar som finns, för att undvika xenofobi